Aquademica AB
,

Så här jobbar vi

steg1
steg2
steg3

Kontaktinfo

 

Växel:

Tel  +46 8 730 14 00

Fax 08- 28 70 15

 

 

Kundtjänst:

Åsa Andersson

08-730 14 00

info@aquademica.se

 

 

Adress:

Pipers väg 165

170 73 SOLNA

info@aquademica.se

Växel:

Tel  +46 31 16 00 10

 

 

Arbetsledare:

Michael Bekil

072- 195 00 04

michaelbekil@aquademica.se

 

 

Adress:

Aminogatan 34

431 35 Mölndal

info@aquademica.se

 

Växel:

Tel  +46 42 22 25 22

 

 

Arbetsledare:

Per Solsjö

+46 72 195 00 07

per.solsjo@aquademica.se

 

 

Adress:

Stormgatan 15

211 20 Malmö

info@aquademica.se

 

Växel:

Tel  +46 18 430 47 00

 

 

Arbetsledare:

Nicklas Nordström

073-200 02 96

johan.svensson@aquademica.se

 

 

Adress:

Alsikegatan 2

753 23 Uppsala

info@aquademica.se

 

Växel:

Tel  +46 42 22 25 22

 

 

Arbetsledare:

Per Solsjö

+46 72 195 00 07

per.solsjo@aquademica.se

 

 

Adress:

Florettgatan 12

254 67 Helsingborg

info@aquademica.se

 

Arbetsledare:

Nina Andersson

072-195 00 06

nina.andersson@aquademica.se

 

 

Adress:

Helmfeldtsgatan 18

302 66 Halmstad

info@aquademica.se

 

Arbetsledare:

Jani Annala

073-200 02 95

jani.annala@aquademica.se

 

 

Adress:

Lundavägen 10

761 63 Norrtälje

info@aquademica.se

Kontaktformulär

Ditt namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Ditt meddelande

1+1=? 

Följande är beskrivning av våra vanligaste byggnader, konstruktionsdel för konstruktionsdel.
Texten tar upp konstruktionernas tekniska utformning samt något om vanliga fel och brister.
Med stomme avses bärande väggar och ytterväggar.

I äldre hus finns en rad olika typer av stommar, timmerhus, korsvirkeshus, stolphus, plankväggar mm.
Timmerhus är byggda av stockar vilka avjämnats och bearbetats så att de blir tätt liggande sammanfogade. Denna typ av byggnad är vanlig i landets norra delar.

Korsvirkeshus består av en trästomme där mellanrummen (rutorna) är fyllda med lertegel eller på senare tid tegel.
Denna typ av stomkonstruktion är vanlig i landets södra delar.

Stolphus är en träbyggnad med ett litet antal kraftigare stående väggstolpar mot vilka man spikat träpanel på båda sidor.

I en plankvägg är liggande grövre plank den bärande konstruktionsdelen samtidigt som stående stolpar i väggen har lägre dimension.

Hus med tegelstomme har sedan omkring 1920 byggts med en invändig stomme av tegel och med ett utvändigt skikt ½-stens tegel vilket utgör fasad.
Tegelfasaden är ofta försedd med ett skikt puts.

Mellan stommen och fasaden finns en dränerande och kapillärbrytande spalt om 30-50 mm.

I dessa hus ökar väggens tjocklek ½ tegel per plan så att stommens insida bildar en trappa (väggen är tjockast nertill).
På varje trappsteg placerades remstycken emot vilka bjälklaget senare fästs in.
Remstycken är liggande träbjälkar vars syfte är att ta upp och fördela belastningen från bjälklaget.

I tegelhus från tiden innan 1920 saknas vanligtvis en dränerande/kapillärbrytande spalt mellan stommen och fasaden.
I dessa hus är det vanligt med fuktfläckar på insidan av ytterväggar beroende på fuktvandring från utsidan till insidan.

Men hänvisning till detta rekommenderar vi aldrig att man ska fylla den dränerande spalten mellan stommen och fasaden i hus där spalt finns.
Sedan flera år finns företag som säljer och installerar isolering till spalterna, en åtgärd som på sikt kan förstöra stommen.

Idag bygger man oftast enfamiljshus av trä (träfackverk), även om byggnation med lättbetong i olika former blivit allt vanligare.
En vanlig stomme av träfackverk består inifrån räknat av gips, diffusionsspärr (plastfolie), regelverk/mineralull, luftspaltsbildande skiva, luftspalt och fasad.

Stommar av lättbetong har ofta ett ingjutet isoleringsskikt av cellplast.

I mitten av 1900-talet började man bygga större hus med prefabricerade element av betong (lamellhus), i dessa finns ofta utfackningsväggar av trä vid fönster- och balkonger.
Utfackningsväggarna är ofta drabbade av fukt- och luktskador.

Slutligen byggs flertalet större hus idag av prefabricerade betongelement med inbyggd isolering, även dessa element lyfts på plats.

Byggnader som uppförs av prefabricerade element (trä eller betong) har en tendens att vara mindre drabbade av skador beroende på byggfukt än de som byggs på plats (lösvirkeshus).
Detta beror på att byggprocessen på plats går fortare och att fukt i material hinner torka ut innan elementen placeras på sin slutgiltiga plats.
Snabb taktäckning medför mindre risk för uppfuktning på grund av regn och snö.

Den förutseende kan givetvis platsbygga med lösvirke under ett tält (väderskydd).

En traditionell träfasad består av bredare plank vilken kallas bottenpanel och smalare/tunnare täcklister vilka kallas lockpanel.
Syftet med lockpanelen är att hindra inslag av regn och snö emellan bottenpanelen, d v s att skydda stommens utsida från fukt.

Träpanelen monteras på distansläkt och spikläkt, detta i syfte att ordna en spalt mellan stommen och fasaden.
Spalten kallas luftspalt, men dess viktigaste syfte är att bilda ett kapillärbrytande och dränerande skikt mellan fasaden och stommen.

Utan ett dränerande skikt finns stor risk för fuktskador i stommen, vilket vi fått erfara under senare år genom alla skador som uppstått i sk tunnputsfasader (enstegstätade fasader).
I en tunnputsfasad finns inget dränerande och kapillärbrytande skikt, utan fasadmaterialet är monterat direkt mot stommen.
Vid otätheter runt fönster, dörrar och andra genomföringar rinner vatten in och belastar stommen.
En tunnputsfasad har i princip följande utformning, armerad puts, cellplast, fästmassor, utegips direkt på stommens utsida.
Ibland har man fäst in cellplasten med skruvar istället för cementklister.
Ibland förekommer Rockwool istället för cellplast och ibland finns en fuktskyddsbehandlad spånskiva istället för utegips.

Oavsett exakt materialval är denna typ av fasadkonstruktion mycket riskfylld ur fuktsynpunkt.
Enligt vår erfarenhet är uppemot 95 % av kontrollerade tunnputsfasader drabbade av fuktskador i varierande omfattning.

Förutom träpanel är tegel och puts på tegel vanliga fasadmaterial.
Putsade fasader mot tegelstomme har en förväntad livslängd på 30-50 år, därefter är det vanligt att putsen måste renoveras eller bytas i sin helhet.
Väderstreck påverkar alla fasader, vanligtvis slits fasader mot norr mer långsamt än fasader mot söder och väster.

Slutligen finns fasader av cementskivor, plåt, eternit och plast.
Plåtfasader, eternitfasader och fasader av cementskivor har lång hållbarhet.
Plastfasaden har tendens att snabbt blekas och bli skör där den blir solbelyst.

Eternitfasader innehåller asbests.
Så länge de lämnas orörda på plats finns inga större risker, däremot finns risk för spridning av asbestfibrer vid rivning.
Vid rivning måste man därför vidta extra säkerhetsåtgärder, rivet material ska forslas bort i täckt behållare/container och man måste använda andningsskydd och skyddshandskar via bearbetning.

Slutligen ska man upplysa personalen på återvinningscentral att materialet innehåller asbest så att de kan hantera materialet på rätt sätt.

Mellanbjälklag kan bestå av trä eller betong.

I äldre hus är mellanbjälklagen ofta gjorda av träbjälkar vilka är infästa i ytterväggar och hjärtvägg, vid infästning är bjälkarna svepta med tjärpapp eller i ännu äldre hus med näver.

Mot träbjälklagets undersida spikades en spräckpanel, mot vilken man fäste vass med hjälp av ståltråd och pappspik
Vassen fungerade som armering i putsade innertak, putsen som användes är kalkbaserad.

Bjälklagsfyllningen kan bestå av sand, torv, sågspån, ofta med inslag av byggrester (träbitar och tegelskärvor). En parantes i sammanhanget är att bjälklagsfyllning med inslag av byggrester kallas byggmästarfyllning.

Ovangolven består av råspont som spikas direkt mot golvbjälkarnas ovansida.
I vissa fall användes råsponten som golv, men oftast lades ett övre slitskikt i form av linoleum på en tunn skiva eller parkett på råsponten.
Mellan råspont och parkett placerades ett skikt lumppapp.

I nyare hus finns ofta glespanel och gipsskivor på bjälklagets undersida.

I hus från mitten av 1900-talet var pappspända innertak vanliga, dessa tak består av papp som fuktades och svällde vid installation.
När pappen torkade så skedde en krympning som gav ett slätt innertak.
Ovan pappspända innertak finns ofta en rå glespanel mot vilken bjälklagsfyllningen vilar.

Vid betongbjälklag består innertaken av färg direkt mot bjälklagets undersida, ibland finns akustikskivor infästa mot betongen, vilket är vanligt i offentliga byggnader, skolor, kontor mm.

Med vindsbjälklag avses innertak inom bostaden som vetter mot vind- eller takkonstruktion.

Vindsbjälklagets viktigaste funktion är förutom att bilda innertak, att skapa ett luft- och diffusionstätt skikt mot vinden.

Vindsbjälklaget i det äldre huset saknar ofta diffusionsspärr (ångspärr) vilket inte får några följder så länge vindsbjälklagets isoleringsskikt är måttligt.
I äldre hus är det vanligt att vindsbjälklagets isolering består av 50-80 mm hyvelspån.

I nyare hus med högre isoleringsgrad är det däremot mycket viktigt att vindsbjälklaget är både luft- och diffusionstätt.
Om man håller en hög isoleringsgrad samtidigt som bjälklaget släpper genom luft och vattenånga, finns risk för fuktskador i yttertakets insida.
I värsta fall kan läckage av varm och fuktig luft från bostaden medföra så stora skador i yttertaket att detta måste bytas.

I nya hus finns alltid en diffusionsspärr om man byggt enligt gällande normer.

I övrigt är vindsbjälklagets tekniska utformning samma som den i mellanbjälklagen.

Med vind avses utrymmet mellan bostaden (vindsbjälklaget) och yttertaket.
Vind finns som stödbensvind (krypvind, kattvind etc) och nockvind.

I det äldre huset har ofta klimatet på vinden försämrats i takt med energibesparande åtgärder.
Tilläggsisolering av vindsbjälklaget har medfört mindre värmespill från bostaden, d v s kallare vind.
Byte av värmekälla påverkar även ventilationsanläggningens funktion, vilket kam medföra en ökad fuktbelastning från bostaden mot vinden, vilket ger en fuktigare vind.

Vid tilläggsisolering och vid byte av värmekälla måste man nästan alltid kompensera energibortfallet på vinden, ibland krävs tom installation av en permanent avfuktning på vinden för att den ska fortsätta att fungera som tidigare.

I det nyare huset är problemet ofta ett annat.
I nyare hus finns hög isoleringsgrad och diffusionsspärr i vindsbjälklaget.
Problemet i detta fall är att vinden är väl ventilerad och att den genom detta hamnar i fukt och temperaturjämvikt med utomhusluften.

Luftens förmåga att bära fukt är direkt relaterat luftens temperatur.
Till exempel är luften mättad (100 % Rf) vid 0 °C då fuktinnehållet är 4,86 g/m3, motsvarande fuktbärande förmåga vid 20 °C är 17,28 g/m3 luft.

Fuktproblem på vinden är i princip alltid ett vinterproblem förutom då problemet beror på inläckage genom yttertaket.

Tak har i princip alltid en stomme av trä, takstolar.
Det finns en mängd olika typer av takstolskonstruktion, där den vanligaste består av takstolsben, stödben och haneband.
Hanebanden finns mellan de stående takstolarna och syftar till att stabilisera konstruktionen samt att ta upp ojämn belastning.
Vid stark vind från den ena sidan medför hanebanden en trycköverföring till takstol i lä.

Vanligtvis finns ett undertak av råspont som spikas liggande från gavel till gavel, det finns även exempel på stående takpanel även om detta inte är vanligt.

I äldre hus kan takpanel saknas, där består taket av takstolar med tegelläkt och taktegel direkt. Inte heller denna konstruktion är vanlig.
Vid denna konstruktion saknas den säkerhetsmarginal som undertaket utgör vid bortfall av takpannor.

På takpanelen finns en underlagspapp på vilken distans- och spikläkt fästs in.
På spikläkten finns takpannor av tegel, betong eller plåt.

Alternativ till takpannor är under- och överlagspapp (tjärpapp), olika typer av shingel samt falsad bandplåt.
I de södra delarna av landet finns även vasstak och i hela landet finns sk sticketak (trälappstak), de båda senare är mest frekventa på äldre byggnader.

Den vanligaste takformen är sadeltak, d v s en enkel takkonstruktion med två sidor och varierande vinkel.
Vidare finns brutna tak (mansardtak), halvvalmade och helvalmade tak, pulpettak och platta/låglutande tak.

Risken för läckage genom tak är störst vid låglutande/platta tak.
Detta förhållande är direkt relaterat till att vatten ofta blir stående på plana takytor och att slitaget genom detta blir forcerat i förhållande till tak med högre vinkel.

Vad gäller takpannor av tegel och modernare betongpannor har man genom erfarenhet kunnat konstatera att beläggningens tekniska livslängd ökar i takt med beläggningens porstorlek.
D v s pannor med mindre porer får lägre beläggning av alger och missa, vilket medför att de håller längre än de med större porer.
Tidiga generationer av betongpannor har visat sig särskilt sårbara för angrepp av mossa och alger.

En tegelpanna eller en modernare (finporig) betongpanna förväntas har en teknisk livslängd om minst 50 år, samtidigt som tidiga betongpannor behövts ersättas med nya redan efter hälften av denna tid.

På tegeltak är det vanligt att man måste byta underlagspappen (tätskiktet) samtidigt som pannorna är så hela att de kan återanvändas.

Tidiga generationer av tegelprofilierade plåttak hade en benägenhet att tappa färgskiktet redan efter en kort tid, detta problem hade en produktionsteknisk orsak och ska vara löst på moderna plåttak.

Med takavvattning avser vi ränndalar, takfotsplåtar, hängrännor, stuprör och markrör för bortforsling av vatten från byggnaden.

En fungerande takavvattning är viktig för byggnadens fortbestånd, läckage ur hängrännor och stuprör medför ofta en stor och onödig fuktbelastning mot utsatta delar av fasader och fönster/dörrar.

Hängrännor och stuprör är oftast utförda av plåt och de kräver regelbundet underhåll för att uppnå sin förväntade livslängd.
Underhållet består t ex av rensning av hängrännor och lövsilar.

Lövsilen är placerad på stuprörets nedre del, direkt över markanslutningen, lövsilens funktion är att hindra löv och grenar från taket att nå markrören.
Om markrören tillåts fyllas med skräp är det ofta nödvändigt att gräva upp och rensa eller byta markrören.

Ibland saknas markrör, utan vatten från taket spolar ut på marken invid grunden.
Detta vatten utgör en stor fuktbelastning mot angränsande grundmurar och anslutande bjälklag.
Det är inte ovanligt med fuktskador i ytterväggar, grundmurar och angränsande bjälklag som beror på att regnvatten släpps på marken direkt invid grundmuren.

Saknas markrör för fortsatt bortledning av vatten från taket är det en bra åtgärd att leda bort vattnet med hjälp av ytliga rännor eller särskilda slangar.
Man kan i nödfall placera en hängränna på marken för att leda bort vattnet från grundens närhet.

När färgen börjar släppa från hängrännor och stuprör kam man skrapa bort lös färg och renovera med metallfärg, sådant underhåll förlänger systemets livslängd med upp till 50 %.

Genom tiderna har fönstrens energikapacitet förbättrats.
De äldsta fönstren bestod av ett enkelt glas, ibland med en lös innerbåge som plockades bort under sommaren.

Efter detta kom dubbelkopplade fönster, d v s två bågar med glas som var monterade hela året.

Senare började man tillverka fasta fönsterkasetter med först 2 och sedan 3 och 4 glas.
I takt med fönstertillverkarnas utvecklingsarbeten har man nått fönster som närmar sig samma energikapacitet som de omgivande väggarna.

Ett vanligt problem med högeffektiva fönster är kondens mot utsidan av yttre fönsterglas under de tidiga morgontimmarna, denna kondens beror på att gasen mellan de yttre fönsterglasen är kallare än utomhusluften, varvid fukt i utomhusluften kondenserar (fäller) ut mot glasen.
Kondensen försvinner så fort fönstren blir solbelysta och då gasen emellan glasen värms av solinstrålningen.

I äldre energikassetter är det inte ovanligt att tätningen mellan glasen börjar läcka, när detta sker läcker gasen (vanligtvis argongas) ut för att ersättas av luft inifrån huset.
Detta kan kontrolleras med hjälp av en värmekamera.

plats Stockholm län
Upplands Väsby
Vallentuna
Österåker
Värmdö
Järfälla
Ekerö
Huddinge
Botkyrka
Salem
Haninge
hitta
Tyresö
Upplands-Bro
Nykvarn
i Täby
Danderyd
Sollentuna
i Stockholm
Södertälje
Nacka
Sundbyberg
Solna
Lidingö
Vaxholm
Norrtälje
Sigtuna
Nynäshamn
Uppsala län
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Heby
Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar
Södermanlands län
Vingåker
Gnesta
Åtgärd
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Östergötlands län
Ödeshög
Ydre
Kinda
Boxholm
Åtvidaberg
Finspång
Valdemarsvik
Linköping
Norrköping
Söderköping
Motala
Vadstena
Mjölby
Jönköpings län
Aneby
Gnosjö
Mullsjö
Habo
Gislaved
Vaggeryd
Jönköping
Nässjö
Värnamo
Sävsjö
Vetlanda
Eksjö
Tranås
Kronobergs län
Uppvidinge
Lessebo
Tingsryd
Alvesta
Älmhult
Markaryd
Växjö
Ljungby
Kalmar län
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Gotlands län
Gotland
Blekinge län
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Skåne län
Svalöv
Staffanstorp
Burlöv
Vellinge
Östra Göinge
Örkelljunga
Bjuv
Kävlinge
Lomma
Svedala
Skurup
Sjöbo
Hörby
Höör
Tomelilla
Bromölla
Osby
Perstorp
Klippan
Åstorp
Båstad
Malmö
Lund
Landskrona
Helsingborg
Höganäs
Eslöv
Ystad
Trelleborg
Kristianstad
Simrishamn
Ängelholm
Hässleholm
Hallands län
Hylte
Halmstad
Laholm
Falkenberg
Varberg
Kungsbacka
Västra Götalands
Härryda
Partille
Öckerö
Stenungsund
Tjörn
Orust
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda
Ale
Arlanda
Lerum
Vårgårda
Bollebygd
Grästorp
Essunga
Karlsborg
Gullspång
Tranemo
Bengtsfors
Mellerud
Lilla Edet
Mark
Svenljunga
Herrljunga
Vara
Götene
Tibro
Töreboda
Göteborg
Mölndal
Kungälv
Lysekil
Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan
Alingsås
Borås
Ulricehamn
Åmål
Mariestad
Lidköping
Skara
Skövde
Hjo
Tidaholm
Falköping
Värmlands län
Kil
Eda
Torsby
Storfors
Hammarö
Munkfors
Forshaga
Grums
Årjäng
Sunne
Karlstad
Kristinehamn
Filipstad
Hagfors
Arvika
Säffle
Örebro län
Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg
Örebro
Kumla
Askersund
Karlskoga
Nora
Lindesberg
Västmanlands län
Skinnskatteberg
Surahammar
Kungsör
Hallstahammar
Norberg
Västerås
Sala
Fagersta
Köping
Arboga
Dalarnas län
Vansbro
Malung-Sälen
Gagnef
Leksand
Rättvik
Orsa
Älvdalen
Smedjebacken
Mora
Falun
Borlänge
Säter
Hedemora
Avesta
Ludvika
Gävleborgs län
Ockelbo
Hofors
Ovanåker
Nordanstig
Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Västernorrlands län
Ånge
Timrå
Härnösand
i Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Jämtlands län
Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund
Västerbottens län
Nordmaling
Bjurholm
Vindeln
Robertsfors
Norsjö
Malå
Storuman
Sorsele
Dorotea
Vännäs
Vilhelmina
Åsele
i Umeå
Lycksele
Skellefteå
Norrbottens län
Arvidsjaur
Arjeplog
Jokkmokk
Överkalix
Kalix
Övertorneå
Pajala
Gällivare
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Boden
Haparanda
Kiruna
element Byggfukt
bostadsrätt
hyresrätt
försäkring
bra pris
bästa
kostnad
test
billigaste
Golv
Väggar
Tak
Vindar
bort
billig
billigast
försäkringar
Bjälklag
Snickerier
Målning
Balkonger
tips
Grundläggningar
Markarbeten
Rörinstallationer
Ventilation
Elinstallation
Entré
Rum och vardagsrum
av fastigheter
Badrum och våtutrymmen
klämring och sil
blindtröskel
Tvätt- och teknikrum
Förråd och biutrymmen
utförande
golvisolering
vind
ståndskivor
Fönster
dörrar
Balkonger
Stuprör
Mark
P Garage
sakador på
Rörledningar
Diskbänkar och tvättbänkar
Målning utomhus
alla typer av fasader
fasad
putsfasad
fasadputs
TegelFasad
fasadtegel
Fasadplåt
plåtfasad
skada
Fasadträ
träFasad
fasadsten
Stenfasad
Skärmtegelfasad
Betongelementfasad
Glasfasad
Fasadglas
fasader
fasaden
Tegel
Trä
Plåt
Skärmtegel
Sten
Puts
Betongelement
Glas
problem
av lgh
fasadtyp
olika typer av fasadskivor
fasadmaterialet
fasadfärg
Fasadsystem
fasadputsen
plåtfasader
putsfasader
olika typer av fasad
fasadputssystem
i brf
olika typer av terrass
franska terrasse
Terrasser
Terrasshus
Veranda
punschveranda
Farstu
förstu
förstuga
Farstukvist
förstukvist
farstubro
Fransk balkong
Kungsbalkong
Kronbalkong
balkongdörr
balkongplattan
Framkantsgjutning
Påhängsbalkonger
Räcken
inglasningar
Våra balkongtjänster
alla typer av balkonger
Singelbelagd terrassbjälklag
olika typer av vägg
kalkstensvägg
stenvägg
Glasvägg
Stålvägg
Leravägg
Plastvägg
Åtgärd
Trävägg
väggtyper
Väggtyp
alla typer av väggar
Tegelvägg
plåtvägg
betongvägg
Tegel
kondens
källaren
väggarna
inomhusmiljö
Kontrollera
Trä
Plåt
Skärmtegel
Sten
Puts
Betongelement
Glas
betong
energivägg
fasadvägg
bakmursvägg
innervägg
Våtrumsvägg
bakmursvägg
Skalvägg
massivvägg
Skalvägg
olika typer av tak
Takpannor av lertegel
Takpannor av betong
takpannorna
Takduk
takpapp
vatten
Plåttak
Sadeltak
Mansardtak
Valmat tak
Pulpettak
Motfallstak
Cylindriskt tak
Låglutande tak
Tegeltak
Betongtak
Shingel
Underlagspapp
stentak
trätak
Putstak
kakel
täta
Skärmtak
Sedumtak
Yttertaket
rensa
läcka
nytt
Källare
källarvåning
tunnelsystem
Jordkällare
Vinkällare
Backstuga
Källarvägg
grundmursväggen
Källargolv
Platta på mark
betongplattan
krypgrund
grundläggning
Krypgrunden
rensa
Suterräng
Termogrund
Balkgrund
snabbmonterad krypgrund
Värmekällaren
Termogrund
färdigt bjälklag
färdigt bjälklag
Torpargrund
måla
grundtyper
snabb hjälp
Husgrund
Pålad husgrund
Normal husgrund
Kompensationsgrund
innergård
Innergård med trädgårdsplattor
Asfalterad innergård
Parkeringsdäck
Takträdgård/innergård
Fönstertyper
fönster
byta
garagetak
värmepump
däck
byta
vattentäta
tätskikt
Inåtgående fönster
Utåtgående fönster
Vridfönster
Sideswing-fönster
Karmfasta fönster
Högerhängt
vänsterhängt
glasfönster
Olika fönstertyper
vridbara fönster
kök
platta tak
luft
läcka
göra
fixa
fall i
badrum
dolda fel
våtrum
kakla
bygga
brunnar
bilder på
dush
betong
badrumsvägg
badrumstak
badrumskakel
badrumsfärg
badrumsgolv
badrummet
badrumselement
söka
badrumsavlopp
golvfall
golvsil
fast pris
toalett
wc
pool
bassäng
avlopp
foton
stopp i
rör
kylsystem
felsökning
ventillation
tätskikt
inomhusmiljö
el
isolering
Frostskydd av vattenrör
Beslag
Täckbrickor
Fördelarrör
Rördelar i mässing
Kulventiler och stopventiler
PEM rör och rördelar
tvättmaskin
kylskåp
Stålflänsar
Kromade rördelar & nipplar
Kopparrör
Pex-rör & Tillbehör
VVS
Golv
Väggar
bilder
Tak
Verkstad
Vindar
Inomhusmiljö
Bjälklag
Snickerier
Målning
Kontroll av
Balkonger
wiki
Grundläggningar
Markarbeten
Rörinstallationer
sanering
Ventilation
Elinstallation
tvättstuga
hustyp Gathus
Lamellhus
Skivhus
Loftgångshus
Terrasshus
skolor, förskolor, dagis
skola, förskola
flygplats
kommun
äldreboende
Kontor
Lager
Verksted
Kombinasjonsbygg
Offentlige bygg
Butikk
Rehabilitering
Backstuga
Fritidshus
Herrgård
Kedjehus
Parhus
Patriciervilla
fastighet
kontroll
besiktning
lägenhet
hem
i huset
Radhus
husbil
Soldattorp
Stuga
Suterränghus
Torp
Townhouse
Villa
Jurta
husvagn
Atriumhus
Hyreshus
Höghus
sommarstuga
Lamellhus
Landshövdingehus
Loftgångshus
Låghus
Punkthus
Skivhus
Smalhus
Statarlänga
Stjärnhus
Ekonomibyggnad
Fäbod
Lada
Ladugård
Mangårdsbyggnad
Stall
Vagnslider
Väderkvarn
Visthus
fastigheter
Gurdwara
Kyrka
Kapell
Katedral
Minaret
Moské
Stupa
Synagoga
Tempel
Mausoleum
Pyramid
Mastaba
Badhus
Bastu
Barack
Bod
Carport
Datja
Eremitage
Fabrik
Friggebod
Garage
Hangar
Hotell
trähus
Konsthall
Lagerlokal
Lusthus
Malmgård
Mur
Museum
Palats
Slott
Skolhus
Skyskrapa
Tält
Triumfbåge
Vattentorn
Vedbod
Vindskydd
Wigwam
Flerbostadshus
Fritidshus
Höghus
Kedjehus
Parhus
Punkthus
Radhus
Småhus
Stjärnhus
Terrasshus
Villa
Folkets hus
Gudshus
Kulturhus
Lusthus
Parkeringshus
Rådhus
Sjukhus
Skolhus
Varuhus
Värdshus
Backa Gävle
Granås Ale
Hallbacken Ale
Hult Ale
Höga Ale
Kollanda Ale
Ramstorp Jätteberget Ale
Ryd Ale
Ryksdamm Ale
Sandåker Ale
Sandåker (södra delen) och Bräckebergen Ale
Skår Ale
Skönningared Ale
Torp Ale
Verle Ale
Björkekärr Alingsås
Brogärde Alingsås
Dykärrslid Alingsås
Edshult, Hulskog, Lida och Bäck Alingsås
Edsås och del av Skaftared Alingsås
Gendalen Alingsås
Hemsjö Alingsås
Hemsjö (norra delen) Alingsås
Hemsjö (östra delen) Alingsås
Kvarnabo och Sjöbo Alingsås
Lo Alingsås
Lycke och Ryd Alingsås
Långared Alingsås
Lövhult Alingsås
Magra Alingsås
Nolhagen Alingsås
Närsbo Alingsås
Saxebäcken Alingsås
Simmenäs Alingsås
Skår Alingsås
Ödenäs Alingsås
Göteryd Älmhult
Hallaryd Älmhult
Häradsbäck Älmhult
Pjätteryd Älmhult
Virestad Älmhult
Blyberg Älvdalen
Gåsvarv Älvdalen
Klitten Älvdalen
Kåtilla (södra delen) Älvdalen
Liden och Kittan Älvdalen
Månsta Älvdalen
Väsa Älvdalen
Benestad Alvesta
Grimslövs by Alvesta
Hallanäs Alvesta
Härlöv Alvesta
Lidnäs Alvesta
Lönashult och Håldala Alvesta
Torne Alvesta
Färjbäcken Älvkarleby
Långsand Älvkarleby
Myrbo Älvkarleby
Älvkarleö Älvkarleby
Bredsel Älvsbyn
Nybyn Älvsbyn
Pålsträsk Älvsbyn
Tvärån Älvsbyn
Övre Tväråsel Älvsbyn
Övrebyn Älvsbyn
Edsleskog Åmål
Fröskog Åmål
Kasenberg Åmål
Ånimskog Åmål
Haurida Aneby
Hullaryd Aneby
Vireda Aneby
Borgsjöbyn Ånge
Erikslund Ånge
Gullgård Ånge
Hallsta, Ånge kommun Ånge
Munkbyn norra och Munkbysjön Ånge
Ovansjö Ånge
Viken och Finnsta Ånge
Östby södra och Ö Ånge
Överturingen Ånge
Bjärlyckehus Ängelholm
Gånarp Ängelholm
Lerbäckshult Ängelholm
Ljungabolet Ängelholm
Nybygget och Lerbäckshult Ängelholm
Ryet och Lyckorna Ängelholm
Rössjöfors (norra delen) Ängelholm
Skälderhus Ängelholm
Spannarp Ängelholm
Starby Ängelholm
Tullstorp Ängelholm
Tåstarp och Toarp Ängelholm
Vejbyslätt Ängelholm
Össjö Ängelholm
Lunger och Södra Lunger Arboga
Heljesund Åre
Kall, Åre kommun Åre
Kläppen norra Åre
Mattmar Åre
Månsåsen Åre
Ocke Åre
Ottsjö Åre
Rista norra Åre
Slagsån Åre
Storlien Åre
Svensta och Hasselbacken Åre
Ullån Åre
Undersåker Åre
Ånn Åre
Hån Årjäng
Lennartsfors Årjäng
Sillerud Årjäng
Tenvik Årjäng
Östervallskog Årjäng
Laisvall Arjeplog
Slagnäs Arjeplog
Lauker Arvidsjaur
Blakstadsfors / Säftered Arvika
Bron Arvika
Fröbol Arvika
Glava Arvika
Gravås Arvika
Högvalta Arvika
Mangskog Arvika
Nedre Rackstad och Holm Arvika
Ottebol Arvika
Slobyn Arvika
Stömne Arvika
Västra Furtan Arvika
Västra Jössefors och Kolbotten Arvika
Västra Sund (del av) Arvika
Estabo Askersund
Kårberg Askersund
Lerbäck Askersund
Mariedamm Askersund
Nydalen Askersund
Skyllberg Askersund
Snavlunda Askersund
Sänna Askersund
Åsbrohemmet Askersund
Kärreberga Åstorp
Dalshult och Fridhem Åtvidaberg
Kvarnvik Åtvidaberg
By Avesta
Hede Avesta
Igeltjärna och Brovallen (delar av) Avesta
Jularbo Avesta
Korskrogen Avesta
Lund, Gammelgård och Folkärna Avesta
Sonnboåsen Avesta
Stora Dicka Avesta
Södra Kyrkbyn Avesta
Fast pris
Östanbyn Avesta
Eskilstorp och Hemmeslövs gård Båstad
Hov Båstad
Kattvik Båstad
Killebäckstorp Båstad
Perstorp och Svenstorp Båstad
Rammsjö Båstad
Rammsjöstrand Båstad
Storahults strand Båstad
Ängelsbäck Båstad
Ängelsbäcksstrand och Segeltorpsstrand Båstad
Dingelvik Bengtsfors
Ekebol Bengtsfors
Gustavsfors Bengtsfors
Ödskölt Bengtsfors
Berg Berg
Kövra Berg
Ljungdalen Berg
Oviken Berg
Rätan Berg
Rätansbyn Berg
Skålan Berg
Stor-Hallen Berg
Storsjö Berg
Vigge Berg
Balsjö Bjurholm
Norra Vram Bjuv
Bodträskfors Boden
Brännberg Boden
Buddbyn (norra delen) Boden
Buddbyn (södra delen) Boden
Degerbäcken Boden
Gunnarsbyn Boden
Norra Bredåker Boden
Skogså Boden
Svartbjörsbyn (norra delen) Boden
Sävstanäs Boden
Södra Bredåker Boden
Sörbyn Boden
Österåker Boden
Björkäng Bollebygd
Fjällastorp Bollebygd
Grönkullen Bollebygd
Hultängen och Glosås Bollebygd
Stenkulla och Strömslund Bollebygd
Tullebo Bollebygd
Björtomta Bollnäs
Bodåker och Norrbo Bollnäs
Edstuga Bollnäs
Flästa (norra delen) Bollnäs
Flästa (södra delen) Bollnäs
Freluga Bollnäs
Glössbo Bollnäs
Hallen Bollnäs
Hertsjö Bollnäs
Hällbo Bollnäs
Norrbyn Bollnäs
Orbaden Bollnäs
Parten och Hov Bollnäs
Röste (del) Bollnäs
Röste och Norrborns industriområde Bollnäs
Simeå Bollnäs
Söräng och Norrbo Bollnäs
Västra Höle Bollnäs
Växbo Bollnäs
Österböle Bollnäs
Östra Höle Bollnäs
Backabo och Bäckebo södra Borås
Fagerlid och Heden Borås
Funningen Borås
Gingri Borås
Granbäcken Borås
Hjälmryd och Vralen Borås
Kullasand Borås
Kvarbo sommarstad Borås
Lerbäck Borås
Lindegården och Skogen Borås
Sjölyckan och Lergered Borås
Varvhult, Slättaryd och Källhult Borås
Viared och Lund Borås
Viareds sommarstad Borås
Bredsättra Borgholm
Byxelkrok Borgholm
Böda Borgholm
Furuhäll, Blårör och Solbergamarken Borgholm
Gärdslösa Borgholm
Lindby Borgholm
Långlöt Borgholm
Mellböda och del av Böda Borgholm
Runsten och Bjärby Borgholm
Rälla tall Borgholm
Räpplinge Borgholm
Sandby Borgholm
Sandvik Borgholm
Spjutterum Borgholm
Stora Rör Borgholm
Störlinge Borgholm
Sättra Borgholm
Södvik Borgholm
Sörby Borgholm
Åkerby och Lopperstad Borgholm
Baggbo Borlänge
Bomsarvet, Blecktorp och Gerbergärd Borlänge
Dalsjö Borlänge
Fagerbacken Borlänge
Fjäkelmyra och Åby Borlänge
Floda och Bäck Borlänge
Grevbo Borlänge
Kyna Borlänge
Lindan och Baggarvet Borlänge
Rämshyttan Borlänge
Skärsjö Borlänge
Strandbro Borlänge
Tuna-Hästberg Borlänge
Västansjö och Långsjö Borlänge
Ängesgårdarna och Täktgårdarna Borlänge
Bröta och Bröthagen Botkyrka
Ensta Botkyrka
Fiskarhagen Botkyrka
Kagghamra, norra delen Botkyrka
Kagghamra, södra delen Botkyrka
Kärrhagen och Byrsta kvarn Botkyrka
Tegelvreten Botkyrka
Vita villorna Botkyrka
Åvinge Botkyrka
Malexander Boxholm
Bensjö Bräcke
Fanbyn Bräcke
Hunge Bräcke
Nyhem Bräcke
Rissna Bräcke
Stavre Bräcke
Sundsjö Bräcke
Sörbygden Bräcke
Edenryd Bromölla
Grödby Bromölla
Håkanryd Bromölla
Nogesund Bromölla
Råby Bromölla
Västanå Bromölla
Sunnanå Burlöv
Håbol Dals-Ed
Högberg östra Degerfors
Knutsbol Degerfors
Ölsboda Degerfors
Svanabyn Dorotea
Västra Ormsjö Dorotea
Eda Eda
Flogned och Skarbol Eda
Lässerud Eda
Skillingsfors Eda
Bergdalen Edeby Ekerö
Bergvik Ekerö
Degerby Ekerö
Ekeby tomtområde Ekerö
Färjstaden Ekerö
Helgö Ekerö
Hilleshög Ekerö
Ilända och Skönvik Ekerö
Karlskär Ekerö
Lunda Ekerö
Lunda Ekerö
Menhammar Ekerö
Munsö Ekerö
Mälaröarnas waldorfskola Ekerö
Mörby Ekerö
Plogen Ekerö
Ricksättra Ekerö
Slottshagen Ekerö
Stav Ekerö
Svartsjö Ekerö
Sånga Säby Ekerö
Sättra Ekerö
Söderberga Ekerö
Tuna Domargården Ekerö
Törnby Ekerö
Vifärna Ekerö
Älby Ekerö
Bellö Eksjö
Höreda Eksjö
Lyckeberg Eksjö
Stuveryd och Bengtsgården Eksjö
Värne Eksjö
Boda glasbruk Emmaboda
Fiddekulla Emmaboda
Bredsand södra och Skogsbo Enköping
Ekolsund Enköping
Gästre Enköping
Hammarsudd Enköping
Hjälstaby och Vängsta Enköping
Kolarvik Enköping
Korsbacken Enköping
Märsön Enköping
Rotbrunna Enköping
Skolsta Enköping
Svinnegarn Enköping
Säva Enköping
Tibble och Lundby Enköping
Ådalen och Högsberga Enköping
Broborg och Västtorp Eskilstuna
Dalhagen Eskilstuna
Eklången Eskilstuna
Grundby sand och Kullersta sand Eskilstuna
Hammarby Eskilstuna
Hyndevad Eskilstuna
Lilla Munkhammar Eskilstuna
Lövhulta Eskilstuna
Mora Eskilstuna
Mälarbaden Eskilstuna
Näshulta Eskilstuna
Ostra Knall Eskilstuna
Ribbingelund Eskilstuna
Skeppartorp Eskilstuna
Skogsborg Eskilstuna
Sundbyvik Eskilstuna
Udden Eskilstuna
Västermo Eskilstuna
Gullarp Eslöv
Hammarlunda Eslöv
Holmby Eslöv
Kungabacken Eslöv
Stabbarp Eslöv
Toftaholm (södra delen) Eslöv
Utteröd Eslöv
Västra Strö Eslöv
Östra Asmundtorp Eslöv
Bragnum Essunga
Essunga Essunga
Essunga kyrkby Essunga
Fåglum Essunga
Brandbo Fagersta
Hedkärra (norra delen) Fagersta
Hedkärra (södra delen) Fagersta
Sjöhagen Fagersta
Ängelsberg Fagersta
Bölse Falkenberg
Eftra Falkenberg
Fagered Falkenberg
Fegen Falkenberg
Fridhemsberg Falkenberg
Glommen (norra delen) Falkenberg
Gällared Falkenberg
Källsjö Falkenberg
Köinge Falkenberg
Ljungby Falkenberg
Långasand Falkenberg
Norra Bobergsudde Falkenberg
Okome Falkenberg
Olofsbo Falkenberg
Sandkärr och Rosendal Falkenberg
Skrea strand Falkenberg
Stafsinge Falkenberg
Stensjö och del av Stora Skipås Falkenberg
Ugglarp Falkenberg
Veka och Grimsholmen Falkenberg
Borgunda Falköping
Broddetorp Falköping
Knölen och Frödingstorp Falköping
Valtorp Falköping
Vilske-Kleva Falköping
Åsle Falköping
Bergsgården Falun
Björsberg Falun
Blixbo (södra delen) Falun
Blixbo norra och Baggärdet Falun
Boränget Sveden Falun
Böle Falun
Enviksbyn Falun
Gopa Falun
Hobborn och Boda Falun
Hökviken Falun
Järgarvet Falun
Karlsbyheden och Finngärdet Falun
Klockarnäs Falun
Kniva Falun
Kvarntäkt Falun
Kårtäkt Falun
Larsarvet Falun
Lumsheden Falun
Nygården Falun
Näset Falun
Olsbacka, Åkern och Karlsvik Falun
Rexbo, Morsveden och Svedjelund Falun
Skuggarvet Falun
Slaggen Falun
Smedsbo Falun
Strand Falun
Stråtenbo Falun
Stråtjärn och Gunnarsbo Falun
Sörbo västra Falun
Vintjärn Falun
Yttertänger Falun
Östantjärna och Färnviken Falun
Österbyn och Östansjö Falun
Österå Falun
Övertänger Falun
Ellenö Färgelanda
Håvesten Färgelanda
Rådanefors Färgelanda
Brattfors Filipstad
Långban Filipstad
Bränntorp Finspång
Byle Finspång
Hävla Finspång
Lövlund Finspång
Fornbo Flen
Orrhammar Flen
Skebokvarn Flen
Vadsbro Flen
Mölnbacka Forshaga
Olsäter Forshaga
Tjärnheden Forshaga
Tången och Rudshult Forshaga
Visterud Forshaga
Östra Deje Forshaga
Björka Gagnef
Bodarna Gagnef
Bröttjärna Gagnef
Djurås by Gagnef
Gagnefsbyn och Nordåker Gagnef
Gräv Gagnef
Hagen Gagnef
Mossel Gagnef
Myrheden Gagnef
Myrholen Gagnef
Nedre Österfors Gagnef
Svedjan Gagnef
Västerfors Gagnef
Västtjärna och Östtjärna Gagnef
Dokkas Gällivare
Leipojärvi Gällivare
Markitta Gällivare
Mettä Dokkas Gällivare
Nattavaara Gällivare
Nattavaara by Gällivare
Nilivaara Gällivare
Puoltikasvaara Gällivare
Skaulo Gällivare
Berg och Sjökalla Gävle
Björke (östra delen) Gävle
Brunnsvik Gävle
Eskön och Esköränningen Gävle
Fredrikskans Gävle
Grankullen Gävle
Grinduga Gävle
Hagsta Gävle
Harkskär Gävle
Heliga landet Gävle
Hillevik Gävle
Hillsjöstrand Gävle
Häcklinge Gävle
Hästbo Gävle
Mårtsbo Gävle
Oppala Gävle
Oppala (nordöstra delen) Gävle
Sikvik Gävle
Småmuren Gävle
Syltorp Gävle
Totra Gävle
Tångberget Gävle
Utvalnäs Gävle
Åbyggeby (tegelbruket) Gävle
Ölbo Gävle
Östanbäck och Lund Gävle
Lövås Gislaved
Tallberga Gislaved
Ås Gislaved
Hållsta Gnesta
Laxne Gnesta
Malmsjöstugan Gnesta
Norrtuna Gnesta
Brännehylte Gnosjö
Marieholm Gnosjö
Marås och Käringagärde Gnosjö
Brunnstorpsnäs Göteborg
Bruntorpsdalen och Mulered Göteborg
Bärby Göteborg
Djupedal södra Göteborg
Dockered Göteborg
Furåsen Göteborg
Gunnesby Göteborg
Gunnilse (västra delen) Göteborg
Halleröd Göteborg
Hästevik Göteborg
Kippholmen Göteborg
Kvillehed Göteborg
Kålsered Göteborg
Köpstadsö Göteborg
Nolviks kile Göteborg
Prästegården (norra delen) Göteborg
Prästegården (södra delen) Göteborg
Rågården Göteborg
Sillvik Göteborg
Skeddalen Göteborg
Stora Svindal Göteborg
Tomtebacken och Gullö Göteborg
Torvhög Göteborg
Tråkärrslätt Göteborg
Trånget (östra delen) Göteborg
Västra Låssby Göteborg
Brännebrona Götene
Forshem Götene
Gössäter Götene
Kinne-Kleva Götene
Källbytorp Götene
Årnäs Götene
Österäng Götene
Barlingbo Gotland
Bjärges och Nickarve Gotland
Bjärs Gotland
Björkhage Gotland
Bro och Duss Gotland
Brohagen och Lillåkre Gotland
Burs Gotland
Dalhem och Hallvide Gotland
Eskelhem och Bringsarve Gotland
Etelhem Gotland
Garde Gotland
Gnisvärd och Smågårde Gotland
Gothem Gotland
Gute Gotland
Hablingbo och Medebys Gotland
Hangvar Gotland
Hägdarve och Dede Gotland
Hälge Gotland
Högklint och Nygårds Gotland
Hörsne Gotland
Kappelshamn Gotland
Katthammarsvik Gotland
Klinte Gotland
Klinte och Follingbo norra Gotland
Klinte och Follingbo södra Gotland
Kräklingbo Gotland
Levide och Skinnarve Gotland
Linde Gotland
Lummelunda och Etebols Gotland
Lye Gotland
När Gotland
Othem Gotland
Othemars Gotland
Rone Gotland
Ronehamn Gotland
Sanda och Lekarve Gotland
Sjonhembacke och Haugbro Gotland
Själsö Gotland
Stenkumla Gotland
Sylfaste och Lere Gotland
Tofta strand (norra delen) Gotland
Tofta strand (södra delen) Gotland
Träkumla Gotland
Valleviken Gotland
Vänge Gotland
Västergarn och Stora Mafrids Gotland
Flakeberg Grästorp
Salstad Grästorp
Borgvik Grums
Liljedal Grums
Medskog Grums
Värmskog Grums
Åshammar Grums
Gårdsjö Gullspång
Vassmossen och Nunnestad Gullspång
Baskarp Habo
Björnhult, Grönestad och Hästebäcken Habo
Brandstorp Habo
Fiskebäck Habo
Nätebäcken Habo
Solhöjden Habo
Västerkärr Habo
Brunnsta Håbo
Getberget och Notholmen Håbo
Kivinge, Kumla och Jädra Håbo
Lugnet Håbo
Måttan Håbo
Skärplinge Håbo
Stämsvik Håbo
Torresta Håbo
Yttergran Håbo
Bergsäng Hagfors
Byn och Hallen Hagfors
Gumhöjden Hagfors
Gustavsfors Hagfors
Mossberg Hagfors
Sörby Hagfors
Västra Skymnäs Hagfors
Ämtbjörk Hagfors
Hammarn (västra delen) Hällefors
Saxhyttan Hällefors
Sikfors Hällefors
Västra Egnahem Hällefors
Samsala Hallsberg
Svennevad Hallsberg
Svennevadsby Hallsberg
Borgåsund Hallstahammar
Mölntorp Hallstahammar
Fammarp Halmstad
Johansfors Halmstad
Lynga kvarn och Sandslätt Halmstad
Marbäck Halmstad
Nissaström Halmstad
Sandhamn och Görvik Halmstad
Slättåkra Halmstad
Särdal Halmstad
Tönnersjö Halmstad
Villshärad (nordöstra delen) Halmstad
Rud och Ängen Hammarö
Rud södra Hammarö
Stora Skagene och Svenshult Hammarö
Tye Hammarö
Blista Haninge
Dåntorp Haninge
Hammarskogen Haninge
Hemfosa Haninge
Kärrmaräng Haninge
Malmen och Kolbotten Haninge
Schweizerdalen Haninge
Skogstorp Haninge
Smådalarö Haninge
Stav och Mildensborg (norra delen) Haninge
Söderby Haninge
Söderby östra Haninge
Torpa skog och Hoppet Haninge
Utlida Haninge
Utlida Haninge
Utö Haninge
Årsta havsbad Haninge
Österhaninge Haninge
Kukkola Haparanda
Mattila Haparanda
Purra Haparanda
Salmis Haparanda
Säivis Haparanda
Vojakkala Haparanda
Vuono Haparanda
Bruksvallarna Härjedalen
Hedeviken Härjedalen
Herrö Härjedalen
Linsell Härjedalen
Lofsdalen Härjedalen
Långå Härjedalen
Nilsvallen Härjedalen
Tänndalen Härjedalen
Tännäs Härjedalen
Vemhån Härjedalen
Älvros Härjedalen
Brunne och Solberg Härnösand
Byåker och del av Helgum Härnösand
Gådeå Härnösand
Norrstig och Saltvik Härnösand
Nässland och Kragom Härnösand
Ramsås Härnösand
Solumshamn Härnösand
Veda Härnösand
Viksjö Härnösand
Ytterfälle Härnösand
Benareby (södra delen) Härryda
Björkesdal Härryda
Bolås (västra delen) Härryda
Bårekulla Härryda
Eriksmyst Härryda
Furuberg östra Härryda
Furuborg Härryda
Kullen (östra delen) Härryda
Lahall Härryda
Landvetters-Kärret Härryda
Lilla Kullbäckstorp Härryda
Pinntorp Härryda
Ramberget Härryda
Röset och Pusta Härryda
Sandsbacka och Risbacka Härryda
Stjärnås Härryda
Tahult (nordöstra delen) Härryda
Värred Härryda
Backagården Hässleholm
Björkedal Hässleholm
Farstorp Hässleholm
Häglinge Hässleholm
Hörja Hässleholm
Ignaberga Hässleholm
Lillaskog Hässleholm
Nävlinge södra och Vagnaröd Hässleholm
Skyrup Hässleholm
Sösdala Himmelkull Hässleholm
Verum Hässleholm
Västra Torup Hässleholm
Åmanäs och Nilstorp Hässleholm
Åraslöv Hässleholm
Haga Heby
Huddunge Heby
Kerstinbo Heby
Smedstorpet Heby
Backa Hedemora
Grådö Hedemora
Ingvallsbenning och Lerbo Hedemora
Nordansjö Hedemora
Stjärnsund Hedemora
Västkusten Hedemora
Fjärestad Helsingborg
Fleninge Helsingborg
Grå Läge Helsingborg
Görarp Helsingborg
Hjortshög Helsingborg
Hässlunda Helsingborg
Kvistofta Helsingborg
Kvistofta kyrka Helsingborg
Magnihill och Lydestad Helsingborg
Norra Vallåkra Helsingborg
Väla by Helsingborg
Välinge Helsingborg
Östra Ramlösa Helsingborg
Fåglavik Herrljunga
Hudene Herrljunga
Remmenedal Herrljunga
Gate Hjo
Korsgården Hjo
Berg Hofors
Bodås Hofors
Edsken Hofors
Fagersta Hofors
Långnäs och Tjärnäs Hofors
Råbacka och Tjärnäs Hofors
Farhultsbaden och Stenvallabaden Höganäs
Häljaröd Höganäs
Lerhamn Höganäs
Stora Görslöv Höganäs
Björkshult Högsby
Grönskåra Högsby
Långemåla Högsby
Bokeslund Höör
Ekeborg Höör
Gamla Bo Höör
Jularp och Perstorp Höör
Sjunnerup Höör
Snogehall Höör
Snogeröd Höör
Tjuvaröd Höör
Ängsbyn Höör
Dala Hörby
Ekeboda Hörby
Kilhult och Svensköp Hörby
Korsholm Hörby
Lyby Hörby
Satserup norra Hörby
Södra Rörum Hörby
Västerstad Hörby
Västerstads kyrkby Hörby
Äspinge Hörby
Bruket Huddinge
Djupån och Lyckåsen västra Huddinge
Lissma norra och Kvarntorp Huddinge
Solbacken Huddinge
Bjuråker Hudiksvall
Brännäs Hudiksvall
Edsta Hudiksvall
Finnflo Hudiksvall
Fiskeby Hudiksvall
Fredriksfors Hudiksvall
Gammelsträng Hudiksvall
Hede Hudiksvall
Hållsta Hudiksvall
Idenor Hudiksvall
Johannesberg Hudiksvall
Lindefallet och Östra Bölan Hudiksvall
Malnbaden (östra delen) Hudiksvall
Malsta Hudiksvall
Mellanbyns fritidsområde Hudiksvall
Näsbyn och Bredåker Hudiksvall
Rogsta Hudiksvall
Saltvik, Nätvik och Enoksnäs Hudiksvall
Smälsk Hudiksvall
Strömbacka Hudiksvall
Svedja Hudiksvall
Sörrå, Måsta och Björka Hudiksvall
Trogsta Hudiksvall
Via och Bro Hudiksvall
Vintergatans fritidsområde Hudiksvall
Västansjö Hudiksvall
Åsak och Hjortsta Hudiksvall
Ängebo och Ståläng Hudiksvall
Lönneberga Hultsfred
Brännögård Hylte
Drängsered Hylte
Långaryd Hylte
Nyby Hylte
Lund Järfälla
Kåbdalis Jokkmokk
Mattisudden Jokkmokk
Murjek Jokkmokk
Bunn Jönköping
Ekeryd Jönköping
Gissebo Jönköping
Ingeryd Jönköping
Lovsjö Jönköping
Lovsjö Jönköping
Målen Jönköping
Norra Unnaryd Jönköping
Prinseryd Jönköping
Ryd Jönköping
Rökinge och Busarp Jönköping
Samset Jönköping
Siringe Jönköping
Skinnersdal Jönköping
Svarttorp Jönköping
Tovrida udde Jönköping
Ulvstorp Jönköping
Ödestugu Jönköping
Björkfors Kalix
Börjelsbyn Kalix
Granholmen Kalix
Innanbäcken Kalix
Innanlandet Kalix
Lappbäcken Kalix
Målsön Kalix
Månsbyn Kalix
Ryssbält Kalix
Siknäs Kalix
Storön Kalix
Stråkanäs Kalix
Sören Kalix
Vallen Kalix
Vånafjärden Kalix
Ekenäs Kalmar
Förlösa Kalmar
Harby Kalmar
Hossmo Kyrkbyn Kalmar
Kolboda Kalmar
Kåremo Kalmar
Källtorpsmo Kalmar
Revsudden Kalmar
Rinkaby Kalmar
Voxtorp Kalmar
Åmunnen Kalmar
Äspelund Kalmar
Hultet och Svanvik Karlsborg
Boddestorp och del av Tränsum Karlshamn
Dala Karlshamn
Forsbacka Karlshamn
Froarp Karlshamn
Gustavstorp Karlshamn
Guövik, Guemåla och Rörvik Karlshamn
Horsaryd Karlshamn
Horsarydmark Karlshamn
Knutsberg Karlshamn
Kopprarp Karlshamn
Nötabråne Karlshamn
Ringamåla Karlshamn
Stilleryd Karlshamn
Stockholmsledet och Lindeborg Karlshamn
Tostarp (västra delen) Karlshamn
Vettekulla och del av Matvik Karlshamn
Bregårdsängarna Karlskoga
Granbergsdal Karlskoga
Högåsen Karlskoga
Lerängen och Bäck Karlskoga
Linnebäck Karlskoga
Smedstorp Karlskoga
Björkeryd Karlskrona
Brömsebro Karlskrona
Drottningskär Karlskrona
Fjärdsjömåla Karlskrona
Fäjö Karlskrona
Färmanstorp Karlskrona
Gredeby Karlskrona
Grönadal Karlskrona
Hagbo och Björkhaga Karlskrona
Kristianopel Karlskrona
Lyckeåborg Karlskrona
Lösen Karlskrona
Mjöviksstrand Karlskrona
Målarna Karlskrona
Mältan och Inglatorp Karlskrona
Möcklö Karlskrona
Rosenhill Karlskrona
Saleboda Karlskrona
Sjötorp Karlskrona
Stengöl och Svensgöl norra Karlskrona
Stensnäset Karlskrona
Strömsberg Karlskrona
Svanhalla Karlskrona
Sälleryd Karlskrona
Torsnäs Karlskrona
Truseryd Karlskrona
Öljersjö Karlskrona
Östra Rödeby Karlskrona
Busterud Karlstad
Bäck och Vång Karlstad
Böj Karlstad
Dingelsundet Karlstad
Edsgatan, Höja, Björby och Gräsås Karlstad
Gräsås Karlstad
Gökhöjden Karlstad
Hynboholm och Grönäs Karlstad
Lindfors Karlstad
Norsbron Karlstad
Rud Karlstad
Steffensminne Karlstad
Sutterhöjden Karlstad
Ulvsbyn och Mosstorp Karlstad
Önnerudstorp Karlstad
Floda Katrineholm
Hjälmsätters fritidsområde Katrineholm
Korslöt och Villahagen Katrineholm
Strängstorp Katrineholm
Uddens fritidsområde Katrineholm
Äs Katrineholm
Hög Kävlinge
Järavallen Kävlinge
Lundåkra Kävlinge
Stora Harrie Kävlinge
Särslöv Kävlinge
Särslöv (södra delen) Kävlinge
Södervidinge station Kävlinge
Vikhög Kävlinge
Fryksta Kil
Högboda gård Kil
Säbytorp Kil
Tolita Kil
Björkfors Kinda
Hycklinge Kinda
Valla och Gålby Kinda
Idivuoma Kiruna
Kauppinen Kiruna
Kurravaara Kiruna
Lannavaara Kiruna
Laxforsen (nordvästra stranden) Kiruna
Masugnsbyn Kiruna
Paksuniemi Kiruna
Piksinranta Kiruna
Saivomuotka Kiruna
Bonnarp Klippan
Forsby Klippan
Färingtofta Klippan
Gråmanstorp Klippan
Hyllstofta Klippan
Krika Klippan
Källna Klippan
Lyckeområdet Klippan
Nybygget Klippan
Riseberga Klippan
Skäralid Klippan
Tornsborg Klippan
Björksta Knivsta
Halmby Knivsta
Lingsberg Knivsta
Spakbacken Knivsta
Stenhagen och Persborg Knivsta
Vassunda Knivsta
Älgboda Knivsta
Östunaby och Erkesberga Knivsta
Kindbro Köping
Kölsta Köping
Malmön Köping
Herrskog Kramfors
Hornön Kramfors
Kyrkdal Kramfors
Köja och Nyhamn Kramfors
Lo och Fröksmon Kramfors
Loön och del av Hammarsön Kramfors
Omne Kramfors
Prästmon Kramfors
Sandviken Kramfors
Skärted, Sprängsviken och del av Nänsjö Kramfors
Strinne Kramfors
Svanön Kramfors
Utvik och Öden Kramfors
Barum Kristianstad
Bjärlöv Kristianstad
Djurröd Kristianstad
Ekestad Kristianstad
Fjälkestad Kristianstad
Fjälkinge (östra delen) Kristianstad
Fjäringsgården Kristianstad
Gringelstad Kristianstad
Horna Kristianstad
Ivö Kristianstad
Kiaby Kristianstad
Källunda Kristianstad
Lyngby Kristianstad
Maglehem Kristianstad
Mjönäs Kristianstad
Nyehusen och Furuboda Kristianstad
Nymö Kristianstad
Odersbäck Kristianstad
Oppmanna Kristianstad
Rickarum Kristianstad
Ripa Kristianstad
Skepparslöv Kristianstad
Tings Nöbbelöv Kristianstad
Tosteberga Kristianstad
Träne Kristianstad
Ullstorp Kristianstad
Vanneberga Kristianstad
Venestad Kristianstad
Vånga Kristianstad
Yngsjöstrand Kristianstad
Åhuskärr Kristianstad
Östervång Kristianstad
Östra sandar Kristianstad
Övarp Kristianstad
Ljunggården Kristinehamn
Nybble Kristinehamn
Skottlanda Kristinehamn
Sörkastet, Rönneberg och Strandudde Kristinehamn
Torpa Kristinehamn
Birka Krokom
Ede Krokom
Hägra Krokom
Kaxås Krokom
Kluk Krokom
Kännåsen Krokom
Laxsjö Krokom
Rötviken Krokom
Stallbacken Krokom
Tulleråsen Krokom
Täng Krokom
Åse Krokom
Ösa och Täng Krokom
Ekeby (del av) och Hagaby (del av) Kumla
Folkatorp Kumla
Höglunda och Frommestafallen Kumla
Kvarntorp Kumla
Sannahed (västra delen) Kumla
Bremnäs Kungälv
Brunnefjäll Kungälv
Dotorp Kungälv
Dössebacka och Timmervik Kungälv
Flateby Kungälv
Hallbjörtorp Kungälv
Hammar Kungälv
Hammar och Kornhall Kungälv
Hanekullen och Kålltorp Kungälv
Häljeröd Kungälv
Ingetorp och Tolleröd Kungälv
Kareby kyrkby Kungälv
Kovikshamn Kungälv
Kroken Kungälv
Kulperöd Kungälv
Lefstad Kungälv
Lundby Kungälv
Lökeberg Kungälv
Nereby och Sjöhed Kungälv
Risby Kungälv
Rörtången Kungälv
Signehög och Norrmannebo Kungälv
Skåra Kungälv
Skårby station Kungälv
Solberg Kungälv
Solberga Kungälv
Sundhammar och Tofta Kungälv
Toreby Kungälv
Ulvesund Kungälv
Vråkärr och Höga Kungälv
Västra Risby Kungälv
Vävra Kungälv
Åsebyberg och Mellefred Kungälv
Ödsmåls mosse Kungälv
Ödsmåls mosse (norra delen) Kungälv
Berghem Kungsbacka
Brattås (västra delen) Kungsbacka
Buared Kungsbacka
Dala Kungsbacka
Dala Kungsbacka
Fjälebo Kungsbacka
Fjärås station Kungsbacka
Furuliden Kungsbacka
Furulund (södra delen) Kungsbacka
Gräppås Kungsbacka
Gräppås (östra delen) Kungsbacka
Gällinge Kungsbacka
Gärdet Kungsbacka
Hanhals Kungsbacka
Håfors Kungsbacka
Håkulla Kungsbacka
Häcklehagen Kungsbacka
Högås och Sjötorp Kungsbacka
Hönsaryd Kungsbacka
Kyrkobyn Kungsbacka
Kyrkobyn (södra delen) Kungsbacka
Kyrkobyn-Dala Kungsbacka
Källåsberget Kungsbacka
Lunnaberg Kungsbacka
Lyngås ( norra delen) Kungsbacka
Rygga Kungsbacka
Råhagen Kungsbacka
Rörvik Kungsbacka
Rösan Kungsbacka
Sannå-Dala Kungsbacka
Schweizerdalen Kungsbacka
Sintorp Kungsbacka
Sjöbo Kungsbacka
Skyttens Kungsbacka
Skår Kungsbacka
Släp Kungsbacka
Småkulla Kungsbacka
Spjällen Kungsbacka
Stuv Kungsbacka
Sätinge Kungsbacka
Södergården, Källekärr och Bäckebo Kungsbacka
Sönnerbergen Kungsbacka
Torkelstorp (västra delen) Kungsbacka
Torkelstorp (östra delen) Kungsbacka
Viken Kungsbacka
Voxlöv Kungsbacka
Vässingsö Kungsbacka
Älvsåker Kungsbacka
Älvsåkers-kyrkotorp Kungsbacka
Öjersbo Kungsbacka
Himmelsberga Kungsör
Rabostan Kungsör
Skillingsudd Kungsör
Torpaslätt Kungsör
Österby Kungsör
Edenberga Laholm
Kärr Laholm
Mellbystrand (del av) Laholm
Norra Mellbystrand Laholm
Sandvad Laholm
Skogaby Laholm
Skummelövsstrand (del av) Laholm
Smedjeån Laholm
Tjärby och Daggarp Laholm
Veinge by Laholm
Ålstorp Laholm
Öringe Laholm
Björnahusen Landskrona
Brohusen Landskrona
Kyrkbacken Landskrona
Munkebäck Landskrona
Råga Hörstad Landskrona
Tullstorp Landskrona
Tuna Landskrona
Vadensjö Landskrona
Vadensjö och Arrarp Landskrona
Ålabodarna Landskrona
Örja Landskrona
Gropen Lekeberg
Gropen Lekeberg
Hidinge Lekeberg
Kvistbro Lekeberg
Brändan Leksand
Heden och Lissheden Leksand
Hjortnäs Leksand
Hjulbäck Leksand
Plintsberg och Tällbergs station Leksand
Styrsjöbo Leksand
Sätra Leksand
Sätra Leksand
Söder Rälta Leksand
Västra Rönnäs Leksand
Ytterboda och Överboda Leksand
Ytteråkerö Leksand
Ål-Kilen Leksand
Östra Rönnäs Leksand
Lindskogen Lerum
Lugnvik Lerum
Sandkullen och Sågarehagen Lerum
Skallsjö Lerum
Slätthult (östra delen) Lerum
Stannum Lerum
Toleryd och Björkelund Lerum
Tolsjöhult Lerum
Vilhelmsberg Lerum
Östad Lerum
Bosön Lidingö
Furutorp Lidingö
Trolldalen Lidingö
Gillstad Lidköping
Granvik Lidköping
Hasslösa Lidköping
Kvarnbacken Lidköping
Kållands-Åsaka Lidköping
Lovene Lidköping
Marbogården Lidköping
Mellby Lidköping
Norra Härene Lidköping
Otterstad Lidköping
Spiken och Torp Lidköping
Sunnerby Gråmosse Lidköping
Såtenäs Lidköping
Tolsjö Lidköping
Tranum Lidköping
Östermalm Lidköping
Ballabo och Kyrkeby Lilla Edet
Garn och Eckene Lilla Edet
Hede och Munkängen Lilla Edet
Hälltorp och del av Heden Lilla Edet
Lekvall Lilla Edet
Prässebo Lilla Edet
Vabacken, Metholmen och Ekebergsdalen Lilla Edet
Fanthyttan Lindesberg
Hidingen Lindesberg
Oppboga Lindesberg
Snuggan Lindesberg
Ullersätter Lindesberg
Vanneboda Lindesberg
Östannor Lindesberg
Östra Öskevik Lindesberg
Bjärka-Säby Linköping
Björkeberg Linköping
Fruktåker och Ängen Linköping
Gälstad-Lundby Linköping
Kransberg och Fryshem Linköping
Kränge Linköping
Maspelösa Linköping
Nysätter Linköping
Ringstorp Linköping
Roxenbaden Linköping
Roxtuna Linköping
Rystad Linköping
Skeda Linköping
Stensätter Linköping
Svartmåla Linköping
Sättuna Linköping
Södra Kränge Linköping
Västerby Linköping
Örtomta Linköping
Bolmen Ljungby
Byholma och Grimshult Ljungby
Dörarp Ljungby
Hamneda Ljungby
Skeen Ljungby
Södra Ljunga Ljungby
Vrå Ljungby
Boda Ljusdal
Bondarv Ljusdal
Hamra Ljusdal
Heden och Grophamre Ljusdal
Hennan (västra delen) Ljusdal
Korskrogen Ljusdal
Kramsta Ljusdal
Kårböle Ljusdal
Kåsjö Ljusdal
Ramsjö Ljusdal
Sjöbo Ljusdal
Skogsta, Strömsholm och Sillerbo Ljusdal
Skästra Ljusdal
Stocksbo Ljusdal
Storhaga Ljusdal
Tandsjöborg Ljusdal
Ulvsta Ljusdal
Viken och Holmsveden Ljusdal
Väster-Skästra Ljusdal
Västra Föne Ljusdal
Basttjärn Ljusnarsberg
Högfors Ljusnarsberg
Hörken Ljusnarsberg
Lerviken Ljusnarsberg
Ställberg Ljusnarsberg
Fjelie Lomma
Burens Ludvika
Dröverken Ludvika
Järnsta Ludvika
Klenshyttan Ludvika
Laggarudden Ludvika
Norrbo Ludvika
Saxhyttan Ludvika
Skeppmora Ludvika
Bensbyn (nordöstra delen) Luleå
Björknäs och Sjögårda Luleå
Björsbyn (västra delen) Luleå
Bodvallen Luleå
Brännan Luleå
Bränslan Luleå
Bälinge Luleå
Böle Luleå
Börjelslandet Luleå
Ersnäs (västra delen) Luleå
Fällträsk Luleå
Gäddvik Luleå
Hagaviken Luleå
Midbyn Luleå
Mörön Luleå
Niemisel Luleå
Norra Gäddvik Luleå
Reveln Luleå
Rutvik (västra delen) och Flarken Luleå
Sinksundet Luleå
Smedsbyn Luleå
Sundom Luleå
Södra Prästholm Luleå
Sörsundet Luleå
Träskberget Luleå
Vitå Luleå
Ängesbyn Luleå
Örarna Luleå
Björnstorp Lund
Björnstorp Lund
Flyingeby Lund
Håstad Lund
Igelösa Lund
Lilla Håstad Lund
Silvåkra Lund
Skatteberga Lund
Stora Råby Lund
Stångby kyrkby Lund
Sularp Lund
Trällekilla (västra delen) Lund
Vomb Lund
Västra Hoby Lund
Östra Odarslöv Lund
Betsele Lycksele
Björksele Lycksele
Bratten Lycksele
Hedlunda Lycksele
Kattisavan Lycksele
Knaften Lycksele
Tuvträsk Lycksele
Umgransele Lycksele
Vänjaurbäck Lycksele
Västra Örträsk Lycksele
Östra Örträsk Lycksele
Brodalen Lysekil
Rågårdsvik Lysekil
Skalhamn Lysekil
Rentjärn Malå
Rökå Malå
Krumby Malmö
Lockarp Malmö
Pile-Tygelsjö Malmö
Slättäng Malmö
Eggen och Säljåker Malung-Sälen
Gärdås och Jägra Malung-Sälen
Rörbäcksnäs Malung-Sälen
Vallerås (västra delen) Malung-Sälen
Yttermalung Malung-Sälen
Öje Malung-Sälen
Fredslund Mariestad
Guntorp Mariestad
Hasslerör Mariestad
Jula Mariestad
Leksberg Mariestad
Lugnås kyrkby Mariestad
Låstad Mariestad
Nolby (östra delen) Mariestad
Tidavad Mariestad
Backäckra och Källäng Mark
Fotskäl Mark
Hagen, Annelund och Ljunglid Mark
Hajom Mark
Holmåkra, Hallagärde och Surteby Mark
Hägnen och Flykanäs Mark
Krok Mark
Kulla (södra delen) Mark
Lillaskog Mark
Nätthult Mark
Sundholmen och Viskabacka Mark
Svansjökulle och Bokeliden Mark
Västergården Mark
Älekulla Mark
Råstorp Markaryd
Södra Århult Markaryd
Bränna Mellerud
Dalskog Mellerud
Erikstad Mellerud
Håverud Mellerud
Kyrkliden Mellerud
Köpmannebro Mellerud
Bjälbo Mjölby
Normlösa Mjölby
Skeppsås Mjölby
Skogelund Mjölby
Västra Harg Mjölby
Öjebro Mjölby
Barnsjöområdet Mölndal
Greggered Mölndal
Gårda och Berget Mölndal
Hassungared och Högaliden Mölndal
Hällesås Mölndal
Inseros Mölndal
Knipered Mölndal
Långås Mölndal
Ranered Mölndal
Roggelid östra Mölndal
Skäggered (norra delen) Mölndal
Skäggered (södra delen) Mölndal
Finsjö Mönsterås
Habbestorp Mönsterås
Hammarglo Mönsterås
Killingeholm Mönsterås
Oknö Mönsterås
Pata malm Mönsterås
Sandbäckshult Mönsterås
Solberga och Ålem Mönsterås
Tallviken Mönsterås
Torp Mönsterås
Tålebo Mönsterås
Bergkarlås Mora
Björkvassla Mora
Bråmobo Mora
Bäck Mora
Garsås Mora
Heden och Lillby Mora
Norra Vika Mora
Oxberg Mora
Risa Mora
Ryssa Mora
Stenis och Vika Mora
Södra Kättbo Mora
Södra Vika Mora
Utanmyra Mora
Dörby Mörbylånga
Färjestaden (sydvästra delen) Mörbylånga
Glömminge Mörbylånga
Grönhögen Mörbylånga
Hagby-Bläsinge Mörbylånga
Hult Mörbylånga
Hulterstad Mörbylånga
Karlevi och Eriksöre Mörbylånga
Norra Möckleby Mörbylånga
Norrgärdet och Törnbotten Mörbylånga
Resmo och Gynge Mörbylånga
Saxängen Mörbylånga
Stora Frö Mörbylånga
Strandskogen Mörbylånga
Södra Kvinneby, Slagerstad och Stenås Mörbylånga
Bona Motala
Bromma Motala
Brånshult Motala
Degerön Motala
Karlsby Motala
Korskrog Motala
Sågarhem Motala
Varv Motala
Västanvik Motala
Älvan Motala
Fjällberg Munkedal
Håby Munkedal
Ransäter Munkfors
Älgö Nacka
Ormaryd Nässjö
Sandsjöfors Nässjö
Talludden och Vallbohaga Nässjö
Dalkarlsberg Nora
Nyhyttan Nora
Karbenning Norberg
Bjåsta och Vade Nordanstig
Byn Nordanstig
Fiskvik Nordanstig
Forsa Nordanstig
Gammsätter Nordanstig
Gränsfors Nordanstig
Gällsta och Husta Nordanstig
Hassela kyrkby Nordanstig
Mellanfjärden Nordanstig
Norrfjärden Nordanstig
Storsveden Nordanstig
Sågtäkten Nordanstig
Vattlång Nordanstig
Vattrång Nordanstig
Älgered Nordanstig
Älvsta Nordanstig
Brattfors Nordmaling
Gräsmyr Nordmaling
Håknäs Nordmaling
Mullsjö Nordmaling
Norrfors Nordmaling
Nyåker Nordmaling
Olofsfors Nordmaling
Sunnansjö Nordmaling
Djurön Norrköping
Gruvstugan Norrköping
Göstadberg Norrköping
Hagsätter Norrköping
Hultsbruk Norrköping
Kopparbo Norrköping
Kvarsebo Norrköping
Kättinge Norrköping
Lindö Norrköping
Loddby Norrköping
Loddbynäset Norrköping
Ludden Norrköping
Lövdalen Norrköping
Marbystrand Norrköping
Mem Norrköping
Puksten Norrköping
Skärkind Norrköping
Stora Sidus Norrköping
Styrstad och Gräsnäs Norrköping
Svärtinge gård Norrköping
Tallebo Norrköping
Tåby Norrköping
Ystad Fågellund Norrköping
Östra Ny Norrköping
Backa och Björknäs Norrtälje
Baltora Norrtälje
Bergshamra (södra delen) Norrtälje
Björnö och Björknäs Norrtälje
Blidö Norrtälje
Bro och Björkhagen Norrtälje
Byle Norrtälje
Drottningdal och Näs Norrtälje
Edebo Norrtälje
Ekebyholm norra Norrtälje
Flemmingsberg och Västra Eka Norrtälje
Frihamra Norrtälje
Frubol Norrtälje
Furusund Norrtälje
Grovsta Norrtälje
Gräddö Norrtälje
Gunnedet och Sjöändan Norrtälje
Gåsvik Norrtälje
Harg Norrtälje
Harka Norrtälje
Husby Norrtälje
Husinge (västra delen) Norrtälje
Hysingsvik Norrtälje
Häverö Norrtälje
Kaggeboda Norrtälje
Karlsängen Norrtälje
Källsmora Norrtälje
Köpmanholm Norrtälje
Libby Norrtälje
Malsta Norrtälje
Midsjö Norrtälje
Nabbo Norrtälje
Nibble och Ösby Norrtälje
Norra Nånö Norrtälje
Norrsjön, Maren och Knuvskogen Norrtälje
Nysättra Norrtälje
Ortalalund Norrtälje
Paris och Wien Norrtälje
Rådmanby Norrtälje
Rånäs Norrtälje
Rävsnäs Norrtälje
Röcksta Norrtälje
Röcksta och Kvilunda Norrtälje
Smara Norrtälje
Spersboda Norrtälje
Spillersboda Norrtälje
Svensboda Norrtälje
Sättra (norra delen) Norrtälje
Sättra (södra delen) Norrtälje
Söderby och Norrvreta Norrtälje
Söderby och Råby Norrtälje
Söderbybacken Norrtälje
Tomta Norrtälje
Tranvik och Kattnäs Norrtälje
Utveda Norrtälje
Vettershaga Norrtälje
Vika och Simpnäs Norrtälje
Vreta Norrtälje
Väsby och Härsby Norrtälje
Västanvik (södra delen) Norrtälje
Åkerö Norrtälje
Bjurträsk Norsjö
Kvarnåsen Norsjö
Norsjövallen Norsjö
Risliden Norsjö
Svansele Norsjö
Åmliden Norsjö
Flerohopp Nybro
Gullaskruv Nybro
Sandslätt och Hinsaryd Nybro
Sankt Sigfrid Nybro
Berghag Nyköping
Buskhyttegård Nyköping
Edstorp Nyköping
Fyrby Nyköping
Granlund och Kvarnsjön Nyköping
Jagbacken Nyköping
Kila Nyköping
Kisäng Nyköping
Lappetorp Nyköping
Lid Nyköping
Lästringe Nyköping
Nedre Aspa Nyköping
Påljungshage Nyköping
Skeppsvik Nyköping
Stavsjöbruk Nyköping
Uttervik (norra delen) Nyköping
Örstig Nyköping
Backkrönet Nykvarn
Berga södra och Fjället Nykvarn
Berga ö Nykvarn
Ladvreta Nykvarn
Stensättra tomtområde Nykvarn
Sundsör Nykvarn
Sundsör västra Nykvarn
Svartbro Nykvarn
Ekeby Nynäshamn
Fagersta Nynäshamn
Fors Nynäshamn
Gabrielstorp Nynäshamn
Grimsta Nynäshamn
Lundby Nynäshamn
Norsbol Nynäshamn
Norudden Nynäshamn
Oxnö Nynäshamn
Ristomta och Svalsta Nynäshamn
Rosendal och Högelund Nynäshamn
Rydsberg Nynäshamn
Sandvik Nynäshamn
Stora Sundby Nynäshamn
Storbygården Nynäshamn
Svalsta Nynäshamn
Svärdsö Nynäshamn
Valsta norra Nynäshamn
Österby och Söderby kvarn Nynäshamn
Gammelfäbodarna Ockelbo
Stenbäcken Ockelbo
Ulvsta Ockelbo
Åbyggeby Ockelbo
Grötö Öckerö
Hyppeln Öckerö
Heda Ödeshög
Trehörna Ödeshög
Biskopsmåla och del av Hemmingsmåla Olofström
Biverud och Löre Örebro
Brevens bruk Örebro
Brohammar Örebro
Ervalla Örebro
Ervalla station Örebro
Filipshyttan Örebro
Gottsätter Örebro
Gällersta Örebro
Hidingsta Örebro
Hjälmarbaden Örebro
Holmstorp Örebro
Järle Örebro
Kil Örebro
Klockhammar Örebro
Kolbotorp och Repagärdet Örebro
Kristinelund och Husartorpet Örebro
Kårsta Örebro
Larstorp, Höglunda och Skogshult Örebro
Långbyn Örebro
Lövdalen Örebro
Mark Örebro
Ormesta Örebro
Resta Örebro
Rinkaby Örebro
Runnaby Örebro
Röhammar Örebro
Stenmossen Örebro
Sticksjö Örebro
Stortorp (södra delen) Örebro
Södra Runnaby Örebro
Tybble Örebro
Tysslinge Örebro
Yxsta Örebro
Yxstaby Örebro
Åby Örebro
Boalt Örkelljunga
Harbäckshult Örkelljunga
Skånes Värsjö Örkelljunga
Åsljunga norra Örkelljunga
Banafjäl Örnsköldsvik
Bergom Örnsköldsvik
Bodum Örnsköldsvik
Bölen och Skulnäs Örnsköldsvik
Dekarsön Örnsköldsvik
Drömme Örnsköldsvik
Fannbyn Örnsköldsvik
Flärke Örnsköldsvik
Haffsta och Vägersta Örnsköldsvik
Hemling Örnsköldsvik
Kubbe och Norrflärke Örnsköldsvik
Lunne och Ström Örnsköldsvik
Mosjö och Skorped Örnsköldsvik
Nedre Torsbacken Örnsköldsvik
Nordanås Örnsköldsvik
Nybyn (norra delen) Örnsköldsvik
Nyland Örnsköldsvik
Nyliden Örnsköldsvik
Nyänget Örnsköldsvik
Näske Örnsköldsvik
Nötbolandet Örnsköldsvik
Skorped Örnsköldsvik
Solberg Örnsköldsvik
Trehörningsjö Örnsköldsvik
Åsliden och Krokstaliden Örnsköldsvik
Maggås Orsa
Slättberg Orsa
Västra Stackmora Orsa
Åberga Orsa
Östra Stackmora Orsa
Dalby (östra delen) Orust
Gullholmen Orust
Hals Orust
Hjälperöd Orust
Käringön Orust
Nösund Orust
Slussen Orust
Stenshult Orust
Stocken Orust
Timmerhult och Torp Orust
Torp Orust
Vindön Orust
Ebbarp Osby
Hökön Osby
Loshult Osby
Visseltofta Osby
Östra Genastorp Osby
Björnhult Oskarshamn
Kilen Oskarshamn
Mörtfors Oskarshamn
Skorpetorp och Sandshult Oskarshamn
Stora Stångehamn Oskarshamn
Vånevik Oskarshamn
Boda Österåker
Dyvik Österåker
Flaxenvik Österåker
Gottsunda Österåker
Härsbacka Österåker
Ingmarsö Österåker
Laggarsvik och Öran Österåker
Lillnäs och Björnhuvud Österåker
Lillström Österåker
Linanäs Österåker
Mellansjö och Dragboda Österåker
Mellansjö Gropgärdet Österåker
Nolsjö (västra delen) Österåker
Norrbacka Österåker
Roslags-Kulla Österåker
Rydbo saltsjöbad Österåker
Skeppsbol Österåker
Svavelsön Österåker
Sävastby och Lappdal Österåker
Vira bruk Österåker
Västernäs Österåker
Åsättra Österåker
Ättarö Österåker
Bjärme Östersund
Bye och Överbyn Östersund
Böle och Fillsta Östersund
Flerohopp Östersund
Genvalla Östersund
Grytan Östersund
Gärde, Lunne, Hälle och Bodal Östersund
Hara Östersund
Husås Östersund
Härke Östersund
Härke strand Östersund
Korsta och Prästlägden Östersund
Lockne Östersund
Loke Östersund
Norderåsen Östersund
Näs och Ålsta Östersund
Slandrom Östersund
Solberg och Sörviken Östersund
Sännsjölandet och Lillsjöhögen Östersund
Södra Söre Östersund
Torvalla Östersund
Åkre och Gusta Östersund
Österåsen Östersund
Ekeby Östhammar
Film Östhammar
Forsmark Östhammar
Gräsö Östhammar
Harg Östhammar
Hökhuvud Östhammar
Lundsvedja Östhammar
Söderboda Östhammar
Boalt och Karseboda Östra Göinge
Bössebacken Östra Göinge
Hemmestorp Östra Göinge
Hylta Östra Göinge
Värestorp Östra Göinge
Östanå Östra Göinge
Knåda (norra delen) Ovanåker
Knåda (södra delen) Ovanåker
Näsbyn och Långhed del Ovanåker
Storsveden Ovanåker
Ullungsfors Ovanåker
Voxnabruk Ovanåker
Ämnebo Ovanåker
Boheden Överkalix
Gyljen Överkalix
Hedensbyn Överkalix
Jockfall Överkalix
Lansjärv Överkalix
Norra Tallvik Överkalix
Nybyn Överkalix
Vännäsberget Överkalix
Haapakylä Övertorneå
Kentänpää Övertorneå
Kuivakangas Övertorneå
Neistenkangas Övertorneå
Pello Övertorneå
Poikijärvi Övertorneå
Pudas Övertorneå
Rantajärvi Övertorneå
Soukolojärvi Övertorneå
Svanstein Övertorneå
Svartuddslandet Oxelösund
Juhonpieti och Erkheikki Pajala
Kainulasjärvi Pajala
Kaunisvaara Pajala
Liviöjärvi Pajala
Lovikka Pajala
Muodoslompolo Pajala
Saittarova Pajala
Sattajärvi Pajala
Sattajärvi norra Pajala
Teurajärvi Pajala
Tärendö och Isokylä Pajala
Tultered Partille
Häljalt Perstorp
Oderljunga Perstorp
Ulvs Perstorp
Bärtnäset Piteå
Edet Piteå
Grundvik Piteå
Holmträsk Piteå
Kopparnäs Piteå
Långträsk Piteå
Maran och Skatan Piteå
Nybyn Piteå
Näsudden och Berget Piteå
Pite havsbad Piteå
Pålberget Piteå
Sikfors Piteå
Storsund Piteå
Svedjan och Träsket Piteå
Vitsand Piteå
Västra Liden och Östra Liden Piteå
Yttrefjärdens östra strand Piteå
Ön Piteå
Borgvattnet Ragunda
Döviken och del av Krångede Ragunda
Hammaren (västra delen) Ragunda
Höglunda Ragunda
Krokvåg södra Ragunda
Ragunda Ragunda
Ragunda och Gisslegård Ragunda
Västeråsen Ragunda
Överammer Ragunda
Backa Rättvik
Blecket Rättvik
Nittsjö Rättvik
Röjeråsen Rättvik
Stumsnäs och Västra byn Rättvik
Sätra Rättvik
Utby Rättvik
Västberg Rättvik
Västbjörka Rättvik
Västgärdet och Utanåker Rättvik
Östanvik Rättvik
Östbjörka Rättvik
Östra Born Rättvik
Övre Gärdsjö Rättvik
Dalkarlså Robertsfors
Djäkneboda Robertsfors
Flarken Robertsfors
Ratan Robertsfors
Sikeå Robertsfors
Sikeå hamn och Brännstan Robertsfors
Åkullsjön Robertsfors
Överklinten Robertsfors
Bussemåla Ronneby
Bälganet Ronneby
Hasselstad Ronneby
Hjälmsa Ronneby
Kartorp och Rolstorp Ronneby
Korsanäs Ronneby
Kuggeboda och Lunnatorp Ronneby
Rödby Ronneby
Sandvik och Aspan Ronneby
Saxemara Ronneby
Saxemara (södra delen) Ronneby
Smedsgården och Bredäng Ronneby
Spjälkö och Saxemaranäs Ronneby
Nysäter Säffle
Sillingsfors Säffle
Broddbo Sala
Hassmyra Sala
Hedåker Sala
Jugansbo Sala
Kila Sala
Saladamm och Åby Sala
Sandviken Sala
Vad Sala
Varmsätra Sala
Bovik Sandviken
Gysinge (norra delen) Sandviken
Gysinge (södra delen) Sandviken
Hedåsstrand och Hedåsen Sandviken
Högbo och Överbyn Sandviken
Lövbacken Sandviken
Näs Sandviken
Stigen Sandviken
Sätra Sandviken
Sätra östra Sandviken
Ytterbyn Sandviken
Österbor och Österänge Sandviken
Övre Storvik Sandviken
Backa Säter
Bispberg Säter
Bispbergshyttan, Kolarbo och Hällbo Säter
Bodarne, Uddsarvet och Åkre Säter
Fäggeby Säter
Kullsveden Säter
Kyrkberget Säter
Norbohyttan Säter
Skaraborg Säter
Uppbo och Nedernora Säter
Hultagård Sävsjö
Bromsta Sigtuna
Charlottenberg Sigtuna
Granby Sigtuna
Herresta och Ista Sigtuna
Holmen Sigtuna
Håsta hage Sigtuna
Hälgesta och Höje Sigtuna
Krogsta Sigtuna
Smedsbol, Rysstorpet och Myrängen Sigtuna
Steningehöjden Sigtuna
Sälna Sigtuna
Venngarn Sigtuna
Ölsta Sigtuna
Österby Sigtuna
Baskemölla Simrishamn
Baskemölla ängar Simrishamn
Gladsax Simrishamn
Gröstorp Simrishamn
Gyllebo (västra delen) Simrishamn
Järrestad Simrishamn
Raskarum och Ljunglyckorna Simrishamn
Ravlunda Simrishamn
Sandby (östra delen) Simrishamn
Skräddaröd by Simrishamn
Södra Mellby Simrishamn
Vallby Simrishamn
Vitemölla Simrishamn
Örnahusen Simrishamn
Östra Vemmerlöv Simrishamn
Brandstad Sjöbo
Fränninge Sjöbo
Hemmestorps eke Sjöbo
Hemmestorps fure Sjöbo
Humlamaden och Hemmestorps boke Sjöbo
Klasaröd Sjöbo
Ljungbacken Sjöbo
Råsåkra och Dalvik Sjöbo
Röddinge Sjöbo
Spjälla (norra delen) Sjöbo
Stenhaga och Ekslättsgård Sjöbo
Sövde sommarby Sjöbo
Tolånga Sjöbo
Vanstad Sjöbo
Övedskloster Sjöbo
Ljungstorp Skara
Myråsen Skara
Skärv Skara
Vinköl Skara
Bjurfors Skellefteå
Bodbysund Skellefteå
Boviken Skellefteå
Falmark Skellefteå
Falmark Skellefteå
Frostkåge Skellefteå
Fällfors Skellefteå
Gamla Falmark Skellefteå
Gummark Skellefteå
Gärdsmark Skellefteå
Hjoggbölefors Skellefteå
Klutmark Skellefteå
Klutmarks station Skellefteå
Kläppen och del av Ragvaldsträsk Skellefteå
Liden Skellefteå
Lund Skellefteå
Långviken Skellefteå
Mjövattnet Skellefteå
Mångbyn Skellefteå
Nedre Åbyn Skellefteå
Norr om Inbyn (kvarn) Skellefteå
Norra Drängsmark Skellefteå
Norra Innervik Skellefteå
Norrlångträsk Skellefteå
Nyhamn Skellefteå
Renström Skellefteå
Risön och Norra Tuvan Skellefteå
Sandfors Skellefteå
Sjöbotten Skellefteå
Storkågeträsk Skellefteå
Strömfors Skellefteå
Stålberget och Frostkågemarken Skellefteå
Varuträsk Skellefteå
Vebomark Skellefteå
Viken Skellefteå
Västra Hjoggböle Skellefteå
Åbyn Skellefteå
Östanbäck Skellefteå
Östra Falmark Skellefteå
Färna och Bäck Skinnskatteberg
Karmansbo Skinnskatteberg
Kärrbo Skinnskatteberg
Berg Skövde
Böja Skövde
Ekhagen och Källbacka Skövde
Fjället Skövde
Flistad Skövde
Grevagårdsbyn Skövde
Kvarnabacken Skövde
Nybo Skövde
Truvet Skövde
Yttersöra Skövde
Janstorp Skurup
Lindby Skurup
Nöbbelöv Skurup
Slimminge Skurup
Tånebro Skurup
Björsjö Smedjebacken
Halvars Smedjebacken
Jobsbo och Marieberg Smedjebacken
Kolpebo Smedjebacken
Kolviken Smedjebacken
Korsheden och Blomsteränget Smedjebacken
Lilla Snöån Smedjebacken
Rånäsberget Smedjebacken
Silvhyttan Smedjebacken
Stora Snöån Smedjebacken
Västra Lernbo Smedjebacken
Berga Söderhamn
Borg (norra delen) Söderhamn
Ellne Söderhamn
Flor Söderhamn
Forsbacka Söderhamn
Holmsveden Söderhamn
Ina och Sund Söderhamn
Klapparvik och Malenedal Söderhamn
Kungsgården och Fors Söderhamn
Mo (norra delen) Söderhamn
Onsäng Söderhamn
Skensta och Kolsta Söderhamn
Skärså Söderhamn
Sofieholm Säter Söderhamn
Sunnanå Söderhamn
Trönö Söderhamn
Östansjö Söderhamn
Bottna Söderköping
Luddingsbo (västra delen) Söderköping
Ramsdal Söderköping
Billsta Södertälje
Glastäppan Södertälje
Hall Södertälje
Hansätter, Lidsätter och Björnberga Södertälje
Lerhaga Södertälje
Lindängen och Viksberg Södertälje
Ljumstaberg Södertälje
Norrvrå Södertälje
Oaxen Södertälje
Ogan Södertälje
Risbo Södertälje
Skilleby Södertälje
Skogsbrynsbyn och Ulvåsa Södertälje
Solberga och Solåkrabyn Södertälje
Stjärna och Aska Södertälje
Söräng Södertälje
Viksberg Holmen Södertälje
Viksäter Södertälje
Vreten och Furulund Södertälje
Ytterjärna Södertälje
Åkerby Södertälje
Björkå Sollefteå
Bäckaskog Sollefteå
Edsele Sollefteå
Forsmo Sollefteå
Graninge bruk Sollefteå
Helgum Sollefteå
Resele och Myre Sollefteå
Råsmon Sollefteå
Undrom Sollefteå
Vallen Sollefteå
Viksmon och Märraviken Sollefteå
Västerrå och Österrå Sollefteå
Åsmon Sollefteå
Ödsgårdsmon Sollefteå
Ön norra och Sand södra Sollefteå
Österås Sollefteå
Djupekås Sölvesborg
Furumon Sölvesborg
Gammalstorp Sölvesborg
Hosaby Sölvesborg
Hosaby björke Sölvesborg
Hörby och östra Hällevik Sölvesborg
Istaby Sölvesborg
Kylinge Sölvesborg
Mörby och Mörby backe Sölvesborg
Sandbäck och del av Agerum Sölvesborg
Siretorp och Sandviken Sölvesborg
Stiby Sölvesborg
Torsabjörke Sölvesborg
Tredenborg Sölvesborg
Västra Näs Sölvesborg
Ysane Sölvesborg
Blattnicksele Sorsele
Gargnäs Sorsele
Hovenäset Sotenäs
Malmön Sotenäs
Ulebergshamn och Strandhamn Sotenäs
Flackarp Staffanstorp
Kyrkoby Staffanstorp
Nordanå Staffanstorp
Sånahusen Staffanstorp
Särslöv och Djurslöv Staffanstorp
Tottarp Staffanstorp
Vallby Staffanstorp
Gilltorp (norra delen) Stenungsund
Groland Stenungsund
Grössbyn Stenungsund
Härgusseröd Stenungsund
Kullen och Dyrtorp Stenungsund
Källsby Stenungsund
Nolgärde och Johannesberg Stenungsund
Rödmyren och del av Röd Stenungsund
Sandbacka Stenungsund
Skotthed Stenungsund
Spekeröd Stenungsund
Svartehallen Stenungsund
Talbo och Östra Skår Stenungsund
Vulseröd Stenungsund
Geber Stockholm
Lungsund Storfors
Barsele Storuman
Gunnarn Storuman
Långsjöby (västra delen) Storuman
Långsjöby (östra delen) Storuman
Skarvsjöby Storuman
Slussfors Storuman
Åskilje Storuman
Björktorp Strängnäs
Björsund Strängnäs
Hedlandet och Åsgård Strängnäs
Husby och del av Tuna Strängnäs
Kalkudden Strängnäs
Karlstorp Strängnäs
Lindvreten Strängnäs
Löt Strängnäs
Malmby Strängnäs
Marsjömosse Strängnäs
Rosöga Strängnäs
Sanda Strängnäs
Tuna (del av) och Ytterselö Strängnäs
Vik Strängnäs
Båleröd Strömstad
Flåghult Strömstad
Hällestrand Strömstad
Nord-Koster och Duvnäs Strömstad
Råssö, Sandbackarna, Liden och Gatelid Strömstad
Stare Strömstad
Tjärnö Strömstad
Fyrås Strömsund
Hallviken Strömsund
Jormvattnet Strömsund
Kyrk-Tåsjö Strömsund
Lövberga Strömsund
Norråker Strömsund
Sikås (östra delen) Strömsund
Strand Strömsund
Tullingsås Strömsund
Ulriksfors Strömsund
Bjässhammarn Sundsvall
Björkön Sundsvall
Bodviken Sundsvall
Bunsta Sundsvall
Bäck och Tomming Sundsvall
Edsta Sundsvall
Hartungviken Sundsvall
Holm Sundsvall
Hov Sundsvall
Hörningsholm Sundsvall
Järkvissle Sundsvall
Knävland och Påläng Sundsvall
Krånge och Arklo Sundsvall
Kungsnäs, Nävsta och Selånger Sundsvall
Kävsta Sundsvall
Lunde Sundsvall
Långsjön Sundsvall
Medskogsbron Sundsvall
Ovansjö och Gomaj (norra delen) Sundsvall
Runsvik Sundsvall
Röde och Båräng Sundsvall
Sillre Sundsvall
Skatan Sundsvall
Slädaviken och Åssjön Sundsvall
Solberg Sundsvall
Solum och Brödlösa Sundsvall
Sörfors Sundsvall
Sörnacksta Sundsvall
Töva Sundsvall
Viforsen, Vi och Tunbyn Sundsvall
Viskan Sundsvall
Vivsta Sundsvall
Västerro och Lillro Sundsvall
Åsta Sundsvall
Östanskär och södra Arklo Sundsvall
Österlo och Västerlo (del) Sundsvall
Östloning och Västloning (del) Sundsvall
Övre Tunbyn Sundsvall
Bjälverud Sunne
Brandsbol, Forsnäs och Norra Bråne Sunne
Bäckalund Sunne
Gettjärn Sunne
Gjutaregården Sunne
Gullsby Sunne
Gunnarsby och Ingmår Sunne
Gunneryd och Hälseryd Sunne
Lövstaholm Sunne
Södra Borgeby och Gullsby Sunne
Södra Såneby Sunne
Östanbjörke Sunne
Borgåsen Surahammar
Haga Surahammar
Olberga Surahammar
Håstenslöv Svalöv
Munkagårda Svalöv
Månstorp och Billeberga tre Svalöv
Norrvidinge Svalöv
Stenestad Svalöv
Torrlösa Svalöv
Börringe Svedala
Börringe station Svedala
Börringekloster Svedala
Hyltarp Svedala
Krågeholm Svedala
Lilla Svedala Svedala
Norrskog Svedala
Nötesjö Svedala
Skabersjöby Svedala
Västra Kärrstorp Svedala
Erikslund Svenljunga
Håcksvik Svenljunga
Mårdaklev Svenljunga
Sandsjön Svenljunga
Bullarebygden och Smeberg Tanum
Edsvik och Ulmekärr Tanum
Havstenssund Tanum
Krossekärr och Kuseröd Tanum
Kuseröd och Lunden Tanum
Kville Tanum
Kämpersvik Tanum
Lur Tanum
Långesjö Tanum
Resö Tanum
Rådalen och Källeviken Tanum
Sannäs Tanum
Sponslätt och Saltebro Tanum
Säm och Tanums station Tanum
Tegelstrand och Vassviken Tanum
Östad Tanum
Hönsa Tibro
Mon Tibro
Baltak Tidaholm
Bogshult och Stora Gälleberg Tidaholm
Dimbo Tidaholm
Ekelid Tidaholm
Folkabo Tidaholm
Fröjered Tidaholm
Kungslena Tidaholm
Fagerviken Tierp
Finnerånger Tierp
Försäter Tierp
Gryttby Tierp
Husby Tierp
Hållnäs Tierp
Karby Tierp
Lövstabruk Tierp
Munga, Väster-Ensta och Vida Tierp
Sandby Tierp
Strömsberg Tierp
Tierps kyrkby Tierp
Tolfta Tierp
Vavd Tierp
Västland Tierp
Åkerby Tierp
Öster-Ekeby och Backbo Tierp
Horsta och Laggarberg Timrå
Laggarberg östra Timrå
Ljustorp Timrå
Lunde (västra delen) Timrå
Mällby och Ava Timrå
Ri Timrå
Dångebo Tingsryd
Älmeboda Tingsryd
Berga Tjörn
Bö i Klövedal Tjörn
Fagerfjäll Tjörn
Fjälebro Tjörn
Furusäter Tjörn
Gullfjäll, Långekärr och Sunna Tjörn
Gunneby Tjörn
Hjälteby och del av Sundsby Tjörn
Häggvall Tjörn
Kyrkesund Tjörn
Lilla Askerön Tjörn
Rävlanda och Höggeröd Tjörn
Röra Tjörn
Skåpesund Tjörn
Stockevik och Duvedalen Tjörn
Styrdal norra och Kortås Tjörn
Södra Bäck Tjörn
Tolleby Tjörn
Tådås Tjörn
Tångeröd södra, Snippen och Manhöjden Tjörn
Valsäng Tjörn
Eljaröd Tomelilla
Ramsåsa Tomelilla
Skåne-Tranås Tomelilla
Spjutstorp Tomelilla
Östra Ingelstad Tomelilla
Lagerfors Töreboda
Slätte Töreboda
Bidalite Torsås
Brömsebro (norra delen) Torsås
Djursvik Torsås
Enebacken Torsås
Gullabo Torsås
Kvilla Torsås
Sloalycke norra Torsås
Trankvill och Davidsmåla Torsås
Bograngen Torsby
Brattmon Torsby
Dalby Torsby
Fensbol och del av Kallerud Torsby
Höljes Torsby
Lekvattnet Torsby
Likenäs Torsby
Persby och Utterbyn Torsby
Ransby Torsby
Rådom Torsby
Svenneby Torsby
Utterbyn Torsby
Vadjetorp Torsby
Vitsand Torsby
Önnerud Torsby
Hätte Tranås
Linderås Tranås
Norraby Tranås
Röhälla Tranås
Ådala Tranås
Hulared Tranemo
Lindrum Tranemo
Månstad Tranemo
Nittorp Tranemo
Sjötofta Tranemo
Böste läge Trelleborg
Fuglie Trelleborg
Gislöv Trelleborg
Gränsbo Trelleborg
Grönby Trelleborg
Gylle Trelleborg
Gylle östra och Fjärdingslöv Trelleborg
Haglösa Trelleborg
Hammarlöv Trelleborg
Klörup Trelleborg
Minnesberg Trelleborg
Norra Grönby Trelleborg
Simlinge Trelleborg
Skateholm och del av Beddingestrand Trelleborg
Skåre Trelleborg
Snarringe Trelleborg
Stavsten Trelleborg
Stora Beddinge Trelleborg
Stora Isie Trelleborg
Stora Slågarp Trelleborg
Södra Åby Trelleborg
Sörby Trelleborg
Sörbylund Trelleborg
Ugglarp södra Trelleborg
Vallby Trelleborg
Västra Alstad Trelleborg
Västra Vemmerlöv Trelleborg
Västra Virestad Trelleborg
Önnarp Trelleborg
Östra Värlinge Trelleborg
Baggeryr och Gråbo Trollhättan
Garnviken Trollhättan
Heden Trollhättan
Hults höjd Trollhättan
Norra Björke Trollhättan
Norra Kalltorpssjön Trollhättan
Lagnöviken Trosa
Lövsta Trosa
Öbolandet Trosa
Bergholm Tyresö
Dyviksudd Tyresö
Ällmora Tyresö
Backa Uddevalla
Berg Uddevalla
Berg, Skogen och Kamperöd Uddevalla
Buslätt Uddevalla
Bången Uddevalla
Ekholma Uddevalla
Eriksberg Uddevalla
Grinneröd Uddevalla
Hog och Strand Uddevalla
Holma Uddevalla
Jordfall, Fossen och Myren Uddevalla
Kolvik västra och Tungan Uddevalla
Kristevik (västra delen) och del av Sund Uddevalla
Lane-Ryr Uddevalla
Ljungs-Berg Uddevalla
Restenäs Uddevalla
Resteröd Rannebergsbukten Uddevalla
Skaveröd Uddevalla
Skredsvik Uddevalla
Smedseröd Uddevalla
Strand, Bräcke och Råssbyn Uddevalla
Strandskogen Uddevalla
Sundsandvik Uddevalla
Sörberget Uddevalla
Tegen och Grötån Uddevalla
Ulvesund Uddevalla
Västerby och Sjöskogen Uddevalla
Folkesred Ulricehamn
Hössna Ulricehamn
Köttkulla Ulricehamn
Röshult Ulricehamn
Torsbo Ulricehamn
Tvärred Ulricehamn
Älmestad Ulricehamn
Baggböle Umeå
Bjännsjön Umeå
Bodbyn Umeå
Brattby (södra delen) Umeå
Brännland (södra delen) Umeå
Degernäs Umeå
Dingnäset Umeå
Djupviken Umeå
Djäkneböle Umeå
Gravmark Umeå
Gubböle Umeå
Haddingen Umeå
Håkmark och Ostibyn Umeå
Hörneå Umeå
Hössjö (norra delen) Umeå
Hössjö (västra delen) Umeå
Hössjö (östra delen) Umeå
Innersjö och Mellansvartbäck Umeå
Kassjö Umeå
Klabböle Umeå
Kroklandet östra Umeå
Kroksjö Umeå
Kåddis Umeå
Nerbyn Umeå
Norrbyn Umeå
Norrmjöle Umeå
Röbäck södra Umeå
Rödånäs Umeå
Rödåsel Umeå
Sand Umeå
Själafjärden Umeå
Sjömyran Umeå
Sjömyran och Svedjan Umeå
Skravelsjö Umeå
Ström Umeå
Strömbäck Umeå
Svedjan Umeå
Sävar södra Umeå
Sörmjöle havsbad (västra delen) Umeå
Sörmjöle havsbad (östra delen) Umeå
Trehörningen (västra delen) Umeå
Tuppliden Umeå
Vitskär Umeå
Yttertavle Umeå
Båtbyggartorp Upplands Väsby
Edsby slott och Ljungbacka Upplands Väsby
Harva Upplands Väsby
Smedby Upplands Väsby
Söderby och Hemmingstorp Upplands Väsby
Björkudden Upplands-Bro
Eriksberg Upplands-Bro
Lövhagen och Lunda Upplands-Bro
Råby och Norränge Upplands-Bro
Smidö Upplands-Bro
Ålsta Upplands-Bro
Balingsta Uppsala
Björken Uppsala
Bodarna Uppsala
Broby hage Uppsala
Danmark Uppsala
Edshamar och Granängen Uppsala
Ensta Uppsala
Fjuckby västra Uppsala
Forkarby Uppsala
Frötuna gård Uppsala
Funbo Uppsala
Funbo Bärby Uppsala
Grimsta och Lundvreten Uppsala
Gränsta Uppsala
Gunggräna Uppsala
Gysta Uppsala
Hagby Uppsala
Hammarby by Uppsala
Hammarby östra Uppsala
Häggeby Uppsala
Isgrena Uppsala
Johannesberg och Myrängen Uppsala
Järlåsa Uppsala
Knivsbrunna Uppsala
Korsnäs Uppsala
Källtorpet Uppsala
Kölinge Uppsala
Lejsta Uppsala
Lugnet Uppsala
Lövhyddan Uppsala
Marielund Uppsala
Marsta Uppsala
Nåsten norra och Eriksberg Uppsala
Näsby Uppsala
Oppgården och Fjuckby Uppsala
Oxsätra och Sävastebo Uppsala
Persborg Uppsala
Rosenlund Uppsala
Selknä Uppsala
Skuttungeby Uppsala
Skyttstennäs Uppsala
Skäggesta Uppsala
Skärfältens Uppsala
Stavby Uppsala
Ströby, Bösslinge och Åkerby Uppsala
Ströbylund, Holmtorpet och Solsäter Uppsala
Sundby Uppsala
Tibble Uppsala
Tuna Uppsala
Vallby Uppsala
Vallby Uppsala
Vedyxa Uppsala
Västerby Uppsala
Yrestahed Uppsala
Åkerby by Uppsala
Ängeby Uppsala
Örkälla Uppsala
Fröseke Uppvidinge
Lindshammar Uppvidinge
Marhult Uppvidinge
Sävsjöström Uppvidinge
Borghamn Vadstena
Rogslösa Vadstena
Skedet Vadstena
Bondstorp Vaggeryd
Byarum Vaggeryd
Hagafors och Harkeryd Vaggeryd
Fyrudden Valdemarsvik
Gryt Valdemarsvik
Snäckevarp och Fyrtorp Valdemarsvik
Västertryserum Valdemarsvik
Björkholmen och Bylet Vallentuna
Ekskogen Vallentuna
Ekskogen och Älgeby Vallentuna
Frösunda Vallentuna
Grandal och Lövlund Vallentuna
Hacksta västra och Björkhyddan Vallentuna
Lingsberg Vallentuna
Lövsättra Vallentuna
Mälsta-Lingsberg Vallentuna
Mörbytorp Vallentuna
Norrdal, Lövhamra och Ösby Vallentuna
Nybygget Vallentuna
Säby-Uthamra Vallentuna
Örsta Vallentuna
Båberg och Kvarntorp Vänersborg
Floget Vänersborg
Forsane Vänersborg
Grunnebo Vänersborg
Hol Vänersborg
Kristinelund Vänersborg
Stigsberget Vänersborg
Vänersnäs Vänersborg
Väne-Ryr Vänersborg
Brån Vännäs
Pengfors Vännäs
Penglund Vännäs
Strand Vännäs
Tväråbäck Vännäs
Vännfors norra och Inibyn Vännäs
Västra Spöland Vännäs
Ytterbyn Vännäs
Östra Spöland Vännäs
Grånäs, Morn och Utsälje Vansbro
Hulån och Ilbäcken Vansbro
Kvarnåker Vansbro
Noret Vansbro
Opsaheden och Tuvheden Vansbro
Rågsveden och Näset Vansbro
Skamhed Vansbro
Skålö Vansbro
Tyna och Heden Vansbro
Uppsälje (södra delen) Vansbro
Utsälje och Ytteråker Vansbro
Helås Vara
Håkantorp Vara
Larv Vara
Tumleberg Vara
Öttum Vara
Björkäng och Smedsgård Varberg
Blixtorp Varberg
Bläshammar Varberg
Bystaden Varberg
Galtabäck Varberg
Gamla Köpstad södra och Galtabäck Varberg
Getterön (västra delen) Varberg
Getterön (östra delen) Varberg
Grimeton Varberg
Gödestad Varberg
Hunnestad Varberg
Järlöv och Fageråkra Varberg
Karl Gustav Varberg
Kråkeberg Varberg
Källstorp Varberg
Kärradal Varberg
Lindberg Varberg
Lindhov Varberg
Lundby Varberg
Moarna och Tvååker Varberg
Rolfstorps f.d. stationssamhälle Varberg
Sibbarp Varberg
Skällåkra och Lingome Varberg
Stamnared Varberg
Stavder Varberg
Stockekulla Varberg
Stämmet Varberg
Svenstorp Varberg
Södra Näs (norra delen) Varberg
Södra Näs (västra delen) Varberg
Torpa (norra delen) Varberg
Torpa (norra delen) Varberg
Torstorp (västra delen) Varberg
Träslövsläge (norra delen) Varberg
Trönningenäs Varberg
Valinge Varberg
Åkraberg och Lilla Sunnvära Varberg
Årnäs Varberg
Årnäshalvön (västra delen) Varberg
Ås Varberg
Åskloster Varberg
Bergstena Vårgårda
Fly Vårgårda
Furulund och Brotorp Vårgårda
Horla och Ekebacken Vårgårda
Lagmansholm Vårgårda
Barnvik Värmdö
Betsede Värmdö
Björkvik Värmdö
Boda Värmdö
Bullandö Värmdö
Djurö by Värmdö
Enkärret Värmdö
Evlinge och Ramsdalen Värmdö
Fagerdala Värmdö
Fagerholm, Abborrsjön och Johannesdal Värmdö
Fågelbro Värmdö
Fågelbro (östra delen) Värmdö
Fågelvik Värmdö
Fågelvik och Nykvarn Värmdö
Gröndal Värmdö
Grönskan, Vedhamn och Baldersnäs Värmdö
Hässelmara Värmdö
Höl Värmdö
Hölö Värmdö
Kalvsvik Värmdö
Kopparmora (norra delen) Värmdö
Koviksudde och Skeviksstrand Värmdö
Kungsängen Värmdö
Lillängen Värmdö
Lillängsdal Värmdö
Långvik Värmdö
Mörtviken Värmdö
Ramsdalen Värmdö
Räknäs Värmdö
Saltarö Värmdö
Sandhamn Värmdö
Skevik Värmdö
Styrsvik och Norrsunda Värmdö
Södernäs Värmdö
Södra Vindö Värmdö
Älvsala Värmdö
Överby Värmdö
Ekenhaga Värnamo
Gällaryd Värnamo
Hjälshammar och Framnäs Värnamo
Hörle Värnamo
Os Värnamo
Tånnö Värnamo
Törnestorp Värnamo
Åminne Värnamo
Brustorpet Västerås
Gesala Västerås
Haraker Västerås
Litslunda Västerås
Lospånga by Västerås
Lycksta Västerås
Malmen Västerås
Orresta Västerås
Roligheten Västerås
Roparudden Västerås
Råstock Västerås
Åkesta Västerås
Ändesta Västerås
Björnsholm Västervik
Blackstad Västervik
Blankaholm Västervik
Gladhammar och Lunds by Västervik
Gränsö kanal Västervik
Hummelstad Västervik
Hälgenäs Västervik
Händelöp Västervik
Lindödjupet och Målängen Västervik
Norrhult Västervik
Odensvi Västervik
Stångeland Västervik
Ukna Västervik
Karlsudd Vaxholm
Ramsö Vaxholm
Rindö Vaxholm
Rindö smedja Vaxholm
Rindöby Vaxholm
Skarpö Vaxholm
Storholmen Vaxholm
Tynningö Vaxholm
Bramstorp Växjö
Brittatorp Växjö
Böksholm Växjö
Dädesjö Växjö
Dänningelanda Växjö
Ekesås och Långarör Växjö
Ellanda Växjö
Evedal och Hultet Växjö
Gransholm Växjö
Kalvsvik Växjö
Nöbbele Växjö
Odenslanda Växjö
Risinge Växjö
Rydet Växjö
Tolg Växjö
Vederslöv Växjö
Gessie Vellinge
Hököpinge kyrkby Vellinge
Kronan Vellinge
Mellan-Grevie Vellinge
Möllevången Vellinge
Norra Håslöv Vellinge
Räng Vellinge
Räng (västra delen) Vellinge
Södra Åkarp Vellinge
Vellinge Väster Vellinge
Västra Grevie Vellinge
Farstorp Vetlanda
Flugeby Vetlanda
Nye Vetlanda
Näshult Vetlanda
Ramkvilla Vetlanda
Skirö Vetlanda
Bäsksele Vilhelmina
Dikanäs Vilhelmina
Klimpfjäll Vilhelmina
Latikberg Vilhelmina
Laxbäcken Vilhelmina
Lövliden Vilhelmina
Malgovik Vilhelmina
Meselefors Vilhelmina
Nästansjö Vilhelmina
Saxnäs Vilhelmina
Skansholm Vilhelmina
Storseleby Vilhelmina
Backa Vimmerby
Rumskulla Vimmerby
Hjuken Vindeln
Skivsjö Vindeln
Slipstensjön Vindeln
Strycksele Vindeln
Tegsnäset Vindeln
Kalkbrottsvillorna Vingåker
Läppe Vingåker
Läppe (östra delen) Vingåker
Viala Vingåker
Österåker Vingåker
Övre Vannala Vingåker
Bjäresjö Ystad
Hedvigsdal Ystad
Ingelstorp Ystad
Kåseberga Ystad
Nybrostrand fritidshusområde Ystad
Rögla Ystad
Skårby Ystad
Snårestad Ystad
Stora Köpinge Ystad
Svenstorp Ystad
Öja Ystad
Back to Top